Hemställan med anledning av återbetalningskrav av beviljade stöd inom taxinäringen – nystartsjobb

Svenska Taxiförbundet har uppmärksammats på att myndigheten beslutat om återbetalningsskyldighet för mottagare av beviljat stöd för nystartsjobb inom taxinäringen. Grunden för återbetalningsskyldigheten skall enligt myndigheten utgöra att ”hela” lönen ej utbetalats elektroniskt.

I de fall som Svenska Taxiförbundet har tagit del av har arbetsgivaren justerat löneutbetalning på så sätt att den kontantdel som chaufför förfogar över i form av kassa avräknats från lön och setts som en kontant utbetalning av lön. Resterande del av lön har utbetalats elektroniskt.

Förordning om stöd för nystartsjobb (2018:43) stadgar i dess § 21 att förutsättning för att stöd skall beviljas är att lönen skall följa kollektivavtal (eller vara likvärdig med sådant) samt att ”löneutbetalningar” skall göras elektroniskt.

 21 §   Stöd får endast beviljas om arbetsgivaren intygar att
1. lön följer av kollektivavtal eller är likvärdig med lön enligt kollektivavtal inom branschen, och
2. löneutbetalningar görs elektroniskt under hela den tid som stödet betalas ut.

Kollektivavtalet (Taxiavtalet) stadgar i dess § 5 mom 1 att arbetsgivaren kan utbetala lönen kontant men även via bank, postgiro eller på annat sätt. Det går även att överenskomma om ett à contobelopp som justeras i efterhand och justeringen behöver enligt kollektivavtalet ej ske elektroniskt.

Om aktörer inom taxinäringen sålunda justerar lön, t.ex. genom att tillgodoräkna kontantdel, och att lön efter justering av kontantdel utbetalas elektroniskt kan Taxiförbundet inte se att åkaren (arbetsgivaren) ej skulle anses uppfylla rekvisiten i både § 21.1 – genom att lön följer av kollektivavtal – och § 21.2 – genom att lön efter justering utbetalas elektroniskt.

Det har från myndigheten framförts som grund för återbetalningsskyldighet att ”hela” lönen ej utbetalats elektroniskt. Dock framgår det inte specifikt av § 21.2 att just ”hela” lönen skall utbetalas elektroniskt, bara att ”löneutbetalningar” skall ske elektroniskt. Om en justering av kontantdel skett i enlighet med kollektivavtal och att den lön som därefter skall utbetalas görs så elektroniskt bör sålunda rekvisiten i § 21 anses vara uppfyllda och menar myndigheten att kontant justering i enlighet med kollektivavtalet skall utgöra grund för återbetalningsskyldighet bör det framgå av Förordningen vad som avses med ”löneutbetalning” i § 21.2 och med mindre det framgår av Förordningen att det är ”hela” lönen som avses bör legalitetsprincipen råda och beslut om återbetalning ej fattas.

Vad sedan gäller själva beslutet om återkrav och återbetalning skall ett sådant beslut enligt Förordningens § 33 st. 2 enbart kunna fattas om mottagaren ”insett eller skäligen borde ha insett felet”.

Den första frågan här är om en justering av en kontantdel i enlighet med kollektivavtal är ett ”fel” i den mening som utgör grund för stöd i § 21.2. Taxiförbundet kan inte se att så skulle vara fallet. Den andra frågan är om arbetsgivaren skäligen borde ha insett att en justering i enlighet med kollektivavtalet skulle av myndigheten anses strida mot § 21.2.

I anledning av detta önskar Svenska Taxiförbundet att myndigheten skyndsamt svarar på följande frågor;

  • Anser myndigheten att en justering av kontantdel av lön som sker i enlighet med gällande kollektivavtal, vilket medger att lön utbetalas kontant, ej uppfyller rekvisiten i § 21.
  • Anser myndigheten att ”löneutbetalning” i § 21.2 skall tolkas som att innefatta ”hela lönen” och ej den del som kvarstår efter justering efter kontant utbetalning av kontantdel i enlighet med kollektivavtal

Om så skulle vara fallet var menar myndigheten det rättsliga stödet för att tolka ”löneutbetalning” som utbetalning av ”hela lönen” finns, och inte den del av lön som återstår efter justering och kontant utbetalning.

  • Anser myndigheten att en arbetsgivare ”skäligen borde inse” att en kontant justering av lön i enlighet med kollektivavtal skall utgöra grund för återbetalningskrav

Svenska Taxiförbundet emotser skyndsamt svar från myndigheten då de beslut om återbetalningskrav på dessa grunder riskerar att försätta stora delar av taxinäringen i ekonomisk knipa där konkurser inte kan uteslutas.

Svenska Taxiförbundet står självklart till myndighetens förfogande i den fortsatta processen och bidrar med vår branschkännedom och sakexpertis om så skulle önskas. Vi bidrar gärna med en dialog och är beredda att närvara vid ett möte med för att konstruktivt diskutera dessa frågor.

Svenska Taxiförbundet
Claudio Skubla               Tommy Pilarp
Förbundsdirektör            Jurist

» PDF: Hemställan med anledning av återbetalningskrav av beviljade stöd inom taxinäringen – nystartsjobb