Hemställan om en genomgripande genomlysning av taxi i en SOU

Svenska Taxiförbundet ser ett akut behov av en genomgripande genomlysning av taxibranschen i en statlig offentlig utredning som tar hänsyn till den tekniska utvecklingen och de omvärldsförändringar som har skett de senaste fem åren.

Redovisningscentraler för taxi har diskuterats och utretts sedan början av 1990-talet. När propositionen klubbades i Sveriges riksdag den 18 juni 2014 var den redan på god väg att bli obsolet. Slopandet av möjlighet till taxameterdispens, som trädde i laga kraft den 1 januari 2021, är ett utmärkt beslut som Svenska Taxiförbundet har ställt sig positiv till men den nya kategorin taxitrafik har inte givit företagen som tidigare har haft dispens ett alternativ. Samtidigt ser vi en kraftig ökning av taxiföretag som kör på uppdrag av de internationella app-företagen, vilka tillhandahåller en affärsmodell som gör det möjligt att undanhålla skatter, avgifter och moms.

De senaste åren har Svenska Taxiförbundet uppmärksammat Regering och riksdagsledamöter, ledningen för Polisen, Skatteverket och Transportstyrelsen med flera om behovet av kraftigt ökad myndighetstillsyn inom taxi och olaga taxitrafik. Mycket litet har dock hänt, varför det kan konstateras att befintlig lagstiftning inom taxi har kommit till vägs ände.

Med anledning av detta ser vi ett akut behov av en statlig offentlig utredning med uppdrag att genomföra en genomgripande genomlysning av taxibranschen. Som underlag till i en eventuell utredning bifogas rapporten ”Licensavgift för taxi” som har tagits fram av Stefan Fölster på uppdrag av Svenska Taxiförbundet och som till stora delar utgår ifrån delbetänkandet ”Licensavgift – en principskiss” (SOU 1996:172).

» PDF: Hemställan om en genomgripande genomlysning av taxi i en SOU
» Bilaga: Licensavgift för taxi