Tillämpligheten avseende taxitjänster i EU-direktiv

Svenska Taxiförbundet önskar att med Regeringen ta upp frågan om taxitjänster (både traditionella taxitjänster och tjänster med fordon som hyrs ut med förare) med säkerhet kan anses omfattas av EU:s direktiv (EU) 2021/514 (om administrativt samarbete i fråga om beskattning), även kallat ”DAC7”.

Direktivet syftar till att varor och tjänster som säljs eller förmedlas via ett plattforms-företag nu skall redovisas av det aktuella plattformsföretaget till skattemyndigheterna i den medlemsstat där försäljningen de facto sker oavsett om plattformsföretaget har sin huvudsakliga hemvist i en annan medlemsstat.

För taxibranschen är detta ytterst välkommet då taxitjänster – så kallade PHV tjänster eller tjänster där fordon hyrs ut med förare – i ökande grad förmedlas i Sverige via plattforms-operatörer vars huvudsakliga säte ibland är beläget i ett annat medlemsland.

För att säkerställa att dessa taxitjänster verkligen omfattas av Direktivet menar dock Svenska Taxiförbundet att detta behöver förtydligas i artikel 8 i dess bilaga V.

I direktivets bilaga V, artikel 8 definieras ”berörd verksamhet” som ”verksamhet som utförs mot Ersättning och utgörs av något av följande”:

  1. a) Uthyrning av fast egendom, inbegripet både bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter, samt all annan fast egendom och parkerings-
  2. b) En Personlig tjänst.
  3. c) Försäljning av Varor.
  4. d) Uthyrning av transportmedel.

Det torde ligga närmast till hands att se dessa taxitjänster som ”uthyrning av transportmedel” men då denna lydelse inte är definierad i direktivet måste det i dagsläget ses som oklart.

Den uppenbara risken för taxinäringen i Sverige är att om dessa taxitjänster som förmedlas via olika plattformar inte ses som ”uthyrning av transportmedel” plattforms-företaget ses som en undantagen plattformsoperatör – enligt artikel 4 i direktivets bilaga V – då denne ej har rapporteringsskyldiga säljare. Dessa taxitjänster förmedlade via en plattformsoperatör skulle då som en konsekvens av att det saknas en klar definition av ”uthyrning av transportmedel” kunna helt och hållet undgå rapportering till skatteverket.

För att så ej skall ske önskar Svenska Taxiförbundet att Regeringen i sitt arbete med att införliva direktivet klargör att taxitjänster förmedlade via plattformsoperatörer skall omfattas av direktivet och falla in under artikel 8 d) ”uthyrning av transportmedel”. Detta skulle kunna uppnås genom att Regeringen i direktivets svenska lydelse lägger till ”med uthyrning av transportmedel avses även persontransporter som sker med fordon och utförs av en förare samt förmedlas via en tredje part, exempelvis en plattformsoperatör”.

 Då det gäller införlivandet av ett EU-direktiv gäller det att Regeringen samtidigt tar en underhandskontakt med EU-kommissionen (DG-TAXUD) för att säkerställa att denna föreslagna lydelse inte skulle invändas mot av EU-kommissionen. Svenska Taxiförbundet har tagit kontakt med EU-kommissionen (DG-TAXUD och DG-MOVE) just i detta syfte samt för att efterhöra om EU-kommissionen avser eller kan förmås utfärda någon form av klargörande riktlinjer av hur ”uthyrning av transportmedel” skall tolkas och definieras samt att taxitjänster skall omfattas av direktivet.

I detta arbete med ett eventuellt klargörande från EU-kommissionen ser vi gärna att vi har en samsyn och avser att informera Er om hur det går. Utöver det så ställer sig Svenska Taxiförbundet självklart till Regeringens förfogande i det fortsatta beredningsarbetet om Regeringen så skulle önska.

Skrivelse i PDF