Seriös taxi

Svenska Taxiförbundet arbetar för konkurrens på lika villkor och att det inte ska finnas förutsättningar för företag med oseriösa arbetsmetoder att verka i taxinäringen. Branschen måste bli fri från dessa avarter, vilket förutsätter att taxi prioriteras i såväl lagstiftning som i myndigheternas operativa tillsyn.

Den 1 januari 2017 trädde lag om redovisningscentraler för taxi i kraft. Därmed har Skatteverket och övriga myndigheter nu ett vasst verktyg för revision och kontroller av samtliga taxiföretag. Spelplanen för de olika aktörerna på taximarknaden kommer att utjämnas och det blir väsentligt svårare för sådan illojal konkurrens som bygger på skatteundandragande. Förbundet anser att det i allra högsta grad är en politisk fråga att försvara en sådan ordning där alla former av näringsverksamhet betalar rätt skatt.

Svenska Taxiförbundet arbetar för en seriös taxinäring där konkurrensen sker på lika villkor. En av Förbundets viktigaste frågor har länge varit att få en motsvarighet till handelns regelverk som gäller för kassaregister – ett system där alla taxibolag ska redovisa sina taxameteruppgifter i redovisningscentraler.

Regeringen inför nya regler för en modern taxinäring
I mars 2018 föreslog regeringen att det ska införas en ny taxikategori som ska öppna för nya tekniska lösningar och affärsmodeller. Detta utan att försämra möjligheterna till skattekontroll eller skydd för konsumenter och arbetstagare. Syftet är att införa tydliga regler som säkerställer en sund konkurrens samt trygghet för kunden och arbetstagaren – samtidigt som den tekniska utvecklingen bejakas.

Förslaget innebär att innehavare av taxitrafiktillstånd får välja mellan att ansluta fordon till en av två olika taxikategorier. Det nuvarande systemet, med krav på taxameter och redovisningscentral, kommer att finnas kvar. Lagändringarna gör att regeringen kommer att ta bort dagens möjlighet till dispens från kravet på taxameter. I och med att möjligheten till dispens tas bort får Skatteverket bättre möjligheter att kontrollera alla taxiföretag, vilket i sin tur skapar förutsättningar för en sund konkurrens inom yrkestrafiken.

I den nya kategorin finns istället krav på teknisk utrustning i fordonen och hos beställningscentralerna. Varje taxifordon i denna kategori ska vara anslutet till en eller flera beställningscentraler för taxitrafik som tar emot och fördelar köruppdrag. Centralen ska också samla in, lagra och på begäran lämna uppgifter till Skatteverket för skattekontroll. I den nya kategorin ska kundens beställning alltid ske till en beställningscentral och kunden ska ges ett fast pris innan resan påbörjas. För chauffören och taxiföretaget gäller samma krav på taxiförarlegitimation och taxitrafiktillstånd i båda kategorier.

Reglerna om att beställningscentralerna ska kunna få tillstånd föreslås träda i kraft den 1 september 2020 och resterande regler den 1 januari 2021.

Ny lagstiftning för taxi välkomnas
Svenska Taxiförbundet välkomnar regeringens förslag till ny lagstiftning för taxi som kan öppna för en framtida teknik. Samtidigt är det viktigt att myndigheternas föreskrivningsarbete fortsätter enligt regeringens intentioner. Sund konkurrens och skattekontroll är en viktig förutsättning för att branschen ska kunna utvecklas.

Bakgrunden till förslaget föranleddes av en utredning som lämnades till regeringen i november 2016. Utredningens syfte var att undersöka om taxilagstiftningen behövde förändras med anledning av de nya kommunikationskanaler som digitaliseringen ger möjlighet till. Ett antal nyetablerade taxiföretag använder mobila applikationer som bas för sin redovisning.

Svenska Taxiförbundet har i remissvar och skrivelser till regeringsföreträdare påpekat att den nya hanteringen med mobila redovisningar inte fungerat fullt ut, vilket lett till en ökad svart taxiverksamhet. Bland annat framfördes vikten av att varje fordon har en teknisk utrustning som är ansluten till en beställningscentral för taxitrafik. Regeringen har i förlaget hörsammat förbundets begäran.

Att den svarta taxiverksamheten blivit ett allt större samhällsproblem visade Taxiförbundet i rapporten ”Svarttaxins framfart på Facebook” som publicerades i september 2017. Den svarta taxiverksamheten har blivit ett allvarligt hot mot de seriösa företagen som riskerar att slås ut. Det drabbar hela samhället som går miste om skolskjutsar, färdtjänster och även den anropsstyrda taxitjänsten, som på många orter har blivit ett allt viktigare komplement till kollektivtrafiken.

Slopa kravet på körkort i två år för taxilegitimation
Landets taxiföretag har ett stort rekryteringsbehov. Samtidigt finns det flera hinder för att utrikes födda ska kunna ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. En av dessa är taxi där över 45 procent av alla förvärvsarbetande är utrikes födda. Idag är kravet att man ska ha haft svenskt körkort i två för att få taxiförarlegitimation. Om spärrtiden slopas kan taxiföretagen anställa utrikes födda direkt och utbilda dem till taxiförare.