Utfasning av fossila drivmedel

Den 1 juni tog miljö- och klimatminister Per Bolund emot utredningen av utfasning av fossila drivmedel och förbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar. Fossila drivmedel i inrikes transporter och arbetsmaskiner i Sverige ska vara utfasade senast år 2040.

Regeringens särskilda utredare Sven Hunhammar presenterade utredningen vars uppdrag omfattar inrikes transporter och arbetsmaskiner. Den nationella utgångspunkten har varit att det finns gott om biodrivmedel för de svenska vägtransporterna. Men klimatfrågan är global. Sverige ställer om i en värld som också ställer om. Då behövs långsiktigt förnybara drivmedel där det är svårt att elektrifiera. Den övergripande strategin är att elektrifiera så långt det går, minska trafiken och satsa på förnybara drivmedel där det är svårt att elektrifiera.

  • Utredningen pekar också på behovet av att genomföra samhällsekonomiskt motiverade åtgärder för ökad transporteffektivitet, säger Bawer Coskun, tf Förbundsdirektör för Svenska Taxiförbundet.
  • För persontransporter handlar det då om att få till en beteendeförändring som leder till en övergång från personbilstrafik till delad mobilitet. Ett sätt att öka attraktiviteten för delade mobilitetstjänster är att sänka kostnaden. Med en skattereduktion för taxi som för övrig kollektivtrafik öppnas möjligheter som skulle gagna hela transportsektorns effektivitet. Trängseln skulle minska betydligt på våra vägar.

Utredningen konstaterar att det är svårt att införa ett nationellt förbud mot nya bensin- och dieseldrivna personbilar, inte minst ur EU-rättslig synpunkt. Sverige bör därför verka för EU-omfattande nollutsläppskrav i förordningen (2019/631) om nya bilars koldioxidutsläpp till 2030 eller strax därefter och senast 2035. På nationell nivå föreslås ett riksdagsbundet mål om endast nollutsläppsfordon (NUF) i nybilsförsäljningen av personbilar år 2030. Med NUF menas fordon utan koldioxidutsläpp vid körning från avgasröret.

För transportsektorn innebär utfasningen högre drivmedelspriser då de förnybara drivmedlen är dyrare än fossila. Dock gör elektrifieringen att utfasningen kan ske billigare och lättare än vad som bedömdes för bara några år sedan. Infasning handlar om att stödja utvecklingen av hållbara förnybara drivmedel för användning av förbränningsmotorer, inklusive förnybar bensin.

« Länk till pressmeddelandet