Framtidsfokus på Svenska Taxiförbundets kongress

Elisabeth Svantesson, moderaternas ekonomisk-politisk talesperson inledningstalar på Svenska Taxiförbundets Kongress som äger rum den 11 november kl 13 i Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm.

Kongressen kommer att ha ett viktigt framtidsfokus. I takt med att samhället öppnar upp igen har taxi en stor potential att bli det klimatsmarta alternativ som binder samman de allmänna färdmedlen. Hur vi kan vara en del av det moderna samhället och jobba för gemensamma mål – samarbete och samverkansformer för likvärdiga konkurrensvillkor är exempel. Det handlar också om att skapa förutsättningar för att bredda medlemsbasen, fortsätta utveckla BKY, utveckla trafiksäkerhetsarbetet och säkerställa en modern och klimatsmart fordonsflotta. Med ny teknik och nya aktörer på marknaden kan vi tillsammans skapa ett mer tillgängligt samhälle.

Taxi kommer att spela en allt viktigare roll som komplement till kollektivtrafiken när städerna växer och stadsplanerarna vill begränsa antalet privatbilar och parkeringsplatser.

Förbundet har en roll att än mer lyfta fram taxinäringens betydelse för samhällets utveckling. Genom att bygga allianser och bredda förbundets medlemskår kan förbundet bli en starkare part och ta en mer ledande roll på marknaden för den delade mobiliteten.