Hemställan om prioritering av grupper vid vaccinering mot covid-19

Taxibranschen med sin viktiga samhällsfunktion är av Regeringen och Europeiska kommissionen utpekad som en prioriterad samhällsviktig verksamhet som behöver prioriteras och ges förtur vid vaccineringen mot covid-19.

I en första fas, som inleddes i slutet av december 2020, vaccineras de som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst enligt socialtjänstlagen, personal som arbetar nära dessa personer, samt vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör denna riskgrupp.

I takt med att första fasen i vaccinationsprogrammet genomförts och mer vaccin blir tillgängligt kan vaccinstrategierna behöva anpassas. I enlighet med regeringens tidigare fattade beslut om vad samhällsviktig verksamhet är[1] och vad Europeiska kommissionen föreslår medlemsländerna; att ge förtur och prioritera grupper som utgör viktiga arbetstagare utanför hälso- och sjukvården[2] bör den svenska strategin gällande riskgrupper prioriteras annorlunda.

Taxibranschen med sin viktiga samhällsfunktion är av Regeringen och Europeiska kommissionen utpekad som en prioriterad samhällsviktig verksamhet som behöver prioriteras och ges förtur vid vaccineringen mot covid-19.

Nyckelkompetens behöver skyddas med vaccinering mot covid-19
På uppdrag av Sveriges regioner och kommuner genomför Sveriges taxiföretag dagligen tiotusentals uppdrag inom färdtjänst och omsorgsresor, transporterar skolungdomar, funktionshindrade vuxna och ungdomar, och även mycket gamla människor som ibland tvingas bryta sin riskgruppsisolering för att uppsöka vård. I ett flertal regioner utför taxiföretagen sjuktransporter till och från sjukhus och vårdinrättningar.

En stor del av resenärerna behöver stöd för att komma in i och ut ur fordonet, hjälp med att koppla i och ur säkerhetsbältet, funktionshindrade behöver fysisk hjälp att få in sina ben i fordonet och att hantera påsar, väskor, rollatorer och rullstolar.

Vi vill uppmärksamma Folkhälsomyndigheten på den viktiga nyckelkompetens som finns inom taxibranschen som säkerställer att omsorgsresor som färdtjänst och sjukresor fortsätter att fungera. Personal som arbetar i direkt kontakt med resenärer och personal på trafikledningsfunktion kan inte arbeta hemifrån eller alltid hålla rekommenderad social distans.

Taxi en samhällsviktig funktion
Taxibranschens viktiga samhällstransporter är en förutsättning för att andra delar av samhället ska klara sitt samhällsuppdrag. Skolskjuts som fortsatt möjliggör studier för landets alla barn och ungdomar, en färdtjänst som dygnet runt står i beredskap för landets alla äldre och funktionsnedsatta och sjukresor som avlastar den svenska sjukvården och ambulanstransporterna. I en tid när sjukvården blir alltmer ansträngd är de samhällsviktiga samhällstransporterna som taxiföretagen utför en allt viktigare resurs och avlastning för samhället och vården – i synnerhet inför arbetet med den historiskt stora covid-19-vaccinationen.

Svenska Taxiförbundet står självklart till Folkhälsomyndighetens förfogande i den fortsatta processen och bidrar med Förbundets branschkännedom och sakexpertis om myndigheten så skulle önska.

Svenska Taxiförbundet
Claudio Skubla
Förbundsdirektör

[1] Samhällsviktig verksamhet vid nationell testning av symtom på covid-19 Ärendenr. 2020-07149
[2] EU:s strategi för vacciner mot covid-19 COM (2020) 245 final

» PDF: Hemställan om prioritering av grupper vid vaccinering mot covid-19