”Kontroller på väg” ett positivt första steg

Svenska Taxiförbundet välkomnar att ett första steg har tagits i en riktning som förhoppningsvis kan leda till en sund taxinäring men efterlyser klarare och tydliga regler för vad som skall anses vara olaglig taxiverksamhet innan överträdelse av befintliga regler sanktionsväxlas.

Onsdag den 28 april tog regeringen emot utredningen ”Kontroller på väg” (SOU 2021:31).

Utredningen föreslår för taxiverksamheten främst att vissa förseelser som idag är föremål för ordningsbot ska vara föremål för sanktionsavgift som meddelas av polis vid vägkantskontroll och fastställs av Transportstyrelsen. Det gäller främst förseelser som att taxilegitimationen inte är synlig för passagerare, att fast pris inte visas tydligt eller att taxameterutrustningen inte används korrekt. Därtill att inte anmäla fordon till fordonsregistret korrekt alternativt använda avregistrerade fordon i taxiverksamhet.

Utöver det föreslås att den samlade kompetensen som finns i olika myndigheter ska behållas i nuvarande form och struktur men utvecklas genom en tydligare styrning där resurserna för verksamheten inom yrkestrafikområdet i Polismyndigheten och Transportstyrelsen beslutas av regeringen, att extra personal anställs samt att polisen skall ha en nationell intern samordning i arbetet med vägkontroller.

Svenska Taxiförbundet välkomnar att ett första steg har tagits i en riktning som förhoppningsvis kan leda till en sund taxinäring men vi efterlyser klarare och tydliga regler för vad som skall anses vara olaglig taxiverksamhet innan överträdelse av befintliga regler sanktionsväxlas.

Förbundet saknar mer kraftfulla åtgärder för att få bukt med fusk, oseriös verksamhet som rör sig i gråzonen och ren olaglig verksamhet. Möjligen är det dags för regeringen att ta initiativ till en särskild utredning med uppdrag att genomföra en genomgripande genomlysning av taxibranschen.

Vad gäller föreslagna organisationsformer menar Svenska Taxiförbundet att det är viktigt att en ny organisation, oavsett hur den ser ut, inte bara tillförs resurser utan även ges ett klart och tydligt mandat att äga dessa viktiga frågor.

Svenska Taxiförbundet kommer att fortsätta att uppvakta regeringen med syfte att få klara och tydliga regler om vad som skall vara olaglig taxiverksamhet. Huruvida överträdelser av dessa sen skall straffbeläggas med böter eller ses som en administrativ förseelse som är föremål för sanktionsavgift blir en senare fråga.

« Läs utredningens betänkande här