Lagrådsremiss om plattformars rapporteringsskyldighet av inkomster (DAC7)

Regeringen har nu överlämnat sin remiss till Lagrådet gällande de lag- och förordningsändringar som behöver införas i svensk rätt för att EU-direktivet om digitala plattformars rapporteringsskyldighet (EU) 2021/514 ska kunna gälla från och med den 1 januari 2023.

EU-direktivet innebär att alla inkomster som en aktör tjänar genom att sälja en vara eller en tjänst via en plattformsoperatör ska redovisas till Skatteverket av plattformsoperatören. Förbundet har uppvaktat såväl Finansdepartementet som EU-kommissionen för att även taxitjänster som förmedlas via en plattformsoperatör ska omfattas av reglerna.

Förbundet framförde i sitt remissvar till Finansdepartementet att ett klargörande i Författningskommentarerna är bra, men att Förbundet gärna ser ett klargörande i lagtext eller separat förordning. Regeringen anser i sin lagrådsremiss att det räcker med ett klargörande i Författningskommentarerna, men då även andra remissinstanser menar att definitionerna behöver förtydligas kan det inte uteslutas att Lagrådet går på Förbundets remissvar i den här frågan.

Om Regeringens förslag antas av Riksdagen ska reglerna kunna tillämpas fullt ut per den 1/1 2023.

Förbundet kommer att publicera en Guide till reglerna när de väl har beslutats om av Riksdagen.

Medlemmar som har frågor kan kontakta Förbundets jurist Tommy Pilarp på tommy.pilarp@taxiforbundet.se

Lagrådsremissen kan tas del av via länk: