Replik till SvD:s ledarsida ”Låt taxireglerna vara kvar”

Med anledning av ledaren ”Fortsätt avreglera taxibranschen”, har följande replik inkommit från Bawer Coskun, vd Svenska Taxiförbundet.

Taximarknaden i Sverige är sedan flera år tillbaka i stora delar avreglerad. I princip kan vem som helst idag starta en taxiverksamhet. Det enda som krävs, förutom ett fordon, är att man har en taxiförarlegitimation samt ett taxitrafiktillstånd.

En taximarknad med sund konkurrens förutsätter att det finns vissa regler för tillträde till både yrket och marknaden. Dessa regler ska dock inte begränsa möjligheten att utföra persontransporter utan snarare ses som en garant för att aktörerna på marknaden är seriösa, att intäkter redovisas till Skatteverket, att förares sociala villkor efterlevs, att trafikregler följs och att fordonet är besiktat och trafiksäkert samt att arbetstider inte överträds.

SvDs ledarsida tycks mena att vilken person som helst i vilket fordon som helst ska kunna utföra tjänster för persontransport. Att man ska kunna skjutsa släkt eller vänner tror jag ingen av oss har något att invända mot, eller att föräldrar turas om att skjutsa barn till idrottsträningar och liknande. Om en privatperson däremot ’hittar’ en annan privatperson och mot betalning ’skjutsar’ denne till destinationen utförs en yrkesmässig transport där bland annat intäkterna från transporten ska redovisas till Skatteverket. Det uppstår även en rättslig ansvarssituation där den som utför persontransporten mot betalning har ett ansvar för ’passageraren’, och ’passageraren’ ska även tryggt kunna sätta sig i bilen och lita på föraren. Det är just denna funktion som taxiförarlegitimation ska bidra till. Det är enligt vår mening inte ett hinder för nyskapande innovation utan en form av garant som ska medföra säkerhet och trygghet för passageraren. Detsamma gäller taxitrafiktillståndet.

Svenska Taxiförbundet ser inte att en ytterligare avreglering skulle vara den lösning som persontransportbranschen behöver. Däremot bör regelverket ses över för att anpassa sig till rådande verklighet. Taxinäringen är en viktig inkörsport till arbetsmarknaden för många människor. Reglerna för taxiförarlegitimation bör ses över – inte tas bort.

Taxi har en viktig roll som kollektivtrafikens förlängda arm, inte minst som anropsstyrda lösningar där kollektivtrafiken inte är tillräckligt utbyggd. Istället för att privatpersoner ska ’hitta varandra’ kan taxi med utbildade taxiförare och åkerier med taxitillstånd utvecklas till att bli den mobila tjänst som kan minska privatbilismen. Det skulle också bidra till att EU:s klimat- och miljömål kan nås.

Det är just där som lagstiftaren bör lägga sin energi för att ändra reglerna.

Bawer Coskun

vd Svenska Taxiförbundet

Replik: ”Låt taxireglerna vara kvar”