Olika domar om indragning av taxiförarlegitimation, TFL

Två intressanta domar har nyligen avgjorts av kammarrätterna i Stockholm respektive Göteborg gällande indragning av taxiförarlegitimation. Målen är snarlika men de två domstolarna har kommit fram till olika slutsatser i de båda målen.

I ett nyligen avgjort mål i Göteborgs kammarrätt upphävde kammarrätten Transportstyrelsens beslut att återkalla taxiförarlegitimation. En förare hade fått sitt taxitrafiktillstånd indraget och anmälde efter detta sitt fordon på en annan åkares tillstånd. Föraren fortsatte att köra sitt fordon utan arbetsledning eller på uppdrag från tillståndshavaren, samt betalade själv in skatter och avgifter och skötte sin egen bokföring. Transportstyrelsen ansåg att föraren på så sätt hade kringgått reglerna och fortsatt att bedriva taxiverksamhet, men nu utan tillstånd och återkallade förarens taxiförarlegitimation. Förvaltningsrätten gick på Transportstyrelsens linje men kammarrätten menade att eftersom föraren varken var dömd för eller misstänkt (av polis eller åklagare) för olaga taxitrafik saknades det grund för Transportstyrelsen att återkalla taxiförarlegitimationen.

I ett annat mål som nyligen avgjorts vid Stockholms Kammarrätt var omständigheterna snarlika. Även i detta mål hade en förare fått sitt taxitrafiktillstånd indraget och efter det anmält sitt fordon på en annan åkares tillstånd, men fortsatt att utföra taxitrafiken självständigt och utan uppdrag eller arbetsledning från denne andra åkare med tillstånd. Transportstyrelsen ansåg att detta var ett skenupplägg och återkallade taxitrafiktillståndet för den andre åkaren varefter föraren gjorde samma sak inte bara en gång utan två. Transportstyrelsen återkallade då även förarens taxiförarlegitimation då Transportstyrelsen fann föraren olämplig att bedriva taxitrafik och att en varning inte var tillräcklig åtgärd pga det upprepade beteendet. Förvaltningsrätten gick på Transportstyrelsens linje och kammarrätten fann samma slutsats varefter förvaltningsrättens dom stod sig.

Domstolarna har således bedömt de snarlika målen helt annorlunda. Det tycks som om det upprepade beteendet i målet som avgjordes av kammarrätten i Stockholm kan ha spelat in i domstolens bedömning men det är för tidigt att dra några sådana slutsatser. Svenska Taxiförbundet bevakar hur de två olika målen kan få påverkan på framtida beslut av Transportstyrelsen om indragning av Taxiförarlegitimation.

Medlemmar som är intresserade av att veta mer om dessa mål kan kontakta Förbundets jurist Tommy Pilarp på juridik@taxiforbundet.se