Omställningsstödet är inte tillräckligt omfattande – behöver förlängas och breddas

Svenska Taxiförbundet har skickat in ett remissvar angående omsättningsstödet till regeringen. Det är positivt att regeringen presenterar ett förslag på omställningsstöd, men att det föreslagna omställningsstödet inte avser tillräckligt många månader, att det inte är tillräckligt omfattande och att det träder i kraft för sent.

– Vi välkomnar förslaget till omställningsstöd, det behövs för en bransch i djup ekonomisk kris. Risken är dock stor att företagen inom taxibranschen går i konkurs i väntan på att regelverket ska träda i kraft, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet.

Taxinäringen består av små företag, som i sin tur samarbetar genom beställningscentraler och gemensamma varumärken. Sex av sju taxiåkare har endast en eller två bilar. Det är alltså enmansföretag eller företag med endast några enstaka anställda. Ofta som familjeföretag.

Till skillnad från vissa andra branscher har det inte skett en avmattning. Den akuta krisen pågår dagligen inom taxinäringen. Omsättningsstödet innehåller intressanta delar men det finns synpunkter.

– När väl omställningsstödet är på plats ändå inte är tillräckligt omfattande. Omställningsstödet är begränsat till för få månader. Stödet måste förlängas och två månader är för kort tid, säger Claudio Skubla.

I sammanhanget är det viktigt att påpeka att det inte bara är viruset i sig som har orsakat den akuta krisen för taxibranschen. Regeringen och dess myndigheter har aktivt fattat beslut om råd och restriktioner som starkt har bidragit till taxibranschens kris.

– Ingen bransch kan ställa om på det sätt som regeringen pekar på, t.ex. att taxiföretag ska köra bud. I den mån det går har taxiföretagen redan aktivt arbetat för att hitta andra intäktskällor sedan krisens början, säger Claudio Skubla.

Det är avslutningsvis positivt att företag under rekonstruktion kan ta del av omställningsstödet. Vi ser däremot med stor oro att företag som är på obestånd vid ansökningstillfället i juli, men som inte var det innan krisen inte kommer kunna få del av stödet.

Läs hela remissen här