Remissvar: Fortsatt förstärkt stöd vid korttidsarbete

Svenska Taxiförbundet har tagit del av Finansdepartementets promemoria om fortsatt förstärkt stöd vid korttidsarbete.

I promemorian föreslås en ändring av den tillfälliga lagen (2021:54) om stöd vid korttidsarbete i vissa fall. Ändringen innebär att den förstärkning av stödet som gäller under perioden januari mars 2021 förlängs med en månad till och med den 30 april 2021. En arbetstagares arbetstidsminskning får därmed uppgå till 80 procent under april 2021 och staten kommer under samma period stå för 75 procent av kostnaderna för arbetstidsminskningen. Förslaget föreslås träda i kraft den 29 mars 2021.

Svenska Taxiförbundet hänvisar i all väsentlighet till de synpunkter och åsikter som framförts i tidigare remissvar i frågan, senast per den 8 december 2020 (Fi2020/04742), vilka får ses som en integrerad del av detta remissvar.

Ändring i 9 – 1 §§ av den tillfälliga lagen (2021:54) om stöd vid korttidsarbete i vissa fall

Svenska Taxiförbundet välkomnar ändringen i 9 – 11 §§ om att förlänga stödåtgärderna med en (1) månad från den 31 mars till den 30 april. Dock ser Taxiförbundet det som inte bara önskvärt utan även av yttersta vikt att beslut snarast fattas om att förlänga dessa stöd med en tidsperiod som sträcker sig längre än den 30 april. Taxibranschen behöver stöd inte bara på kort sikt utan även på lång sikt för att kunna fortsätta att erbjuda denna samhällsservice inte bara så länge som pandemin fortsätter utan även för att kunna finnas kvar den dag pandemin är över och erbjuda taxitjänster.

En förlängning med nio (9) månader från den 31 mars till den 31 december vore ur taxibranschens synpunkt välkommet men även en förlängning på sex (6) månader till den 30 september hade välkomnats.

Svenska Taxiförbundet ser sålunda förlängning av korttidsstöd som positivt i sig men uppmanar Regeringen att besluta om en förlängning på mer än en (1) månad.

Svenska Taxiförbundet står självklart till Finansdepartements förfogande i den fortsatta processen och bidrar med vår branschkännedom och sakexpertis om departementet så skulle önska. Vi bidrar gärna med en dialog och är beredda att närvara vid ett möte med för att konstruktivt diskutera dessa frågor.

» Remissvar i PDF-format