Remissvar: Omställningsstöd till företag för maj-juli 2020

Svenska Taxiförbundet (Förbundet) är branschorganisationen för Sveriges taxiföretag, och inkommer härmed med svar på ovan rubricerade promemoria. Förbundet anser att det är positivt att regeringen förlänger omställningsstödet till att omfatta månaderna maj, juni och juli 2020. Förbundet anser dock att stödet i sin utformning inte är tillräckligt för att stötta företag i branscher med låga rörelsemarginaler såsom taxibranschen och att regeringen skyndsamt behöver utforma ett särskilt stöd, anpassat efter taxiföretagens specifika situation och behov. EU-kommissionen har i ett svar till EU-parlamentarikern Leila Chaibi den 3 augusti 2020 (se bilagor) bekräftat att så kan göras. Därtill vill Förbundet lämna följande synpunkter och förslag till regeringens promemoria.

Förbundet ställer sig mycket positivt till att regeringen presenterar en förlängd period för omställningsstödet. Vid finansminister Magdalena Anderssons pressträff den 27 augusti 2020 om det ekonomiska läget förmedlades bilden att konjunkturen tycks ha bottnat under våren, en utveckling som inte återspeglas i spenderingen på taxiresor. Efterfrågan på taxi har i stort sett upphört helt på vissa platser eller minskat kraftigt på andra platser, då regeringens och myndigheternas rekommendationer drabbat samtliga tre intäktskällor som taxiföretag har: företagsresor, privatresor och samhällsbetalda resor.

Den dystra situationen bekräftas i Swedbanks nysläppta statistik över korttransaktioner (2020-09-16).[1] Statistiken visar tydligt att taxibranschen fortsatt är lika hårt drabbad som flygbranschen. Den genomsnittliga summan svensken spenderar på taxi har minskat med 85 procent jämfört med förgående år, en skillnad som är mer eller mindre konstant över perioden april till september. Taxibranschens siffror kan jämföras med klädbranschens nedgång på 25-30 procent under sommarmånaderna, eller restaurangbranschen, vars största nedgång motsvarade ett genomsnitt på 50 procent jämfört med föregående år, och som under maj, juni, juli, augusti och september visar en tydligt uppåtgående trend och nu är tillbaka på samma nivåer som år 2019. Trots att andra näringar ser en positiv ökning i dagliga intäkter har situationen inte förbättrats i taxibranschen.

I sammanhanget är det viktigt att påpeka att det inte bara är viruset i sig som har orsakat den akuta krisen för taxibranschen. Regeringen och dess myndigheter har aktivt fattat beslut om råd och restriktioner som starkt har bidragit till taxibranschens kris. Förbundet och dess medlemmar förstår behovet av att minska smittspridningen, men ser samtidigt att regeringen bär ett ansvar för de konsekvenser som dess beslut medför. Detta ansvar behöver omvandlas till handling.

Taxibranschen består av små tjänsteproducerande företag, vars vara/tjänst produceras i samma stund som den säljs/konsumeras. En utebliven körning är därmed en förlorad intäkt för alltid. Företagen har inga lager, och kan inte återhämta den uteblivna försäljningen vid ett senare tillfälle. Sex av sju taxiföretag har endast en eller två bilar. Det är alltså enmansföretag eller företag med endast några enstaka anställda. Branschen präglas av låga rörelsemarginaler där intäkter och kostnader normalt balanserar varandra. Omsättningen är i genomsnitt mindre än en miljon kronor per bil och år. Två tredjedelar driver verksamheten som enskild firma, övriga som små aktiebolag med litet kapital eller som handelsbolag. Ofta som familjeföretag. Dessa små företag saknar kapitalreserver, vilket gör att ett stillestånd i verksamheten snabbt blir kritiskt. Företagen hamnar omedelbart i ett läge där varken löner eller kostnader för fordon kan betalas. I det läget hamnar företagen och dess ägare på obestånd och verksamheten måste avvecklas.

Förbundets synpunkter och förslag till promemorian
Förbundet anser att det är positivt att regeringen förlänger omställningsstödet till att omfatta månaderna maj, juni och juli 2020. Förbundet anser dock att stödet i sin utformning inte är tillräckligt för att stötta företag i branscher med låga rörelsemarginaler såsom taxibranschen och att regeringen skyndsamt behöver utforma ett särskilt stöd, anpassat efter taxiföretagens specifika situation och behov. EU-kommissionen har i ett svar till EU-parlamentarikern Leila Chaibi den 3 augusti 2020 (se bilagor) bekräftat att så kan göras. Förbundet kan bistå inför utformningen av ett sådant stöd. Därtill vill Förbundet lämna följande synpunkter och förslag till regeringens promemoria:

  1. Gränsen för rätt till omställningsstöd för perioden maj, juni och juli 2020 behöver korrigeras så att rätten till ersättning gäller då företagets sammanlagda nettoomsättning för denna period understiger 70 procent av den sammanlagda nettoomsättningen för referensperioden. Detta är synnerligen viktigt för taxi, och andra specifika branscher, som präglas av låga rörelsemarginaler, där intäkterna har minskat kraftigt samtidigt som kostnaderna är kvar på samma nivå som före krisen.
  2. Beräkningsmodellen behöver ändras så att stöd ges för

((nettoomsättningen för aktuell månad 2019 – nettoomsättningen för aktuell månad 2020) / nettoomsättningen för aktuell månad 2019) x 0,90

Dvs. täckning bör ges för 90 procent istället för 75 procent av det procentuella omsättningstappet. Detta gäller särskilt för taxi, och andra specifika branscher, som präglas av låga rörelsemarginaler, där intäkterna har minskat kraftigt samtidigt som kostnaderna är kvar på samma nivå som före krisen.

  1. Den rörliga delen av franchiseavgiften behöver behandlas som en fast kostnad, då den belastar taxiföretagen vid varje köruppdrag. Med hänvisning till den kraftiga intäktsminskningen står den rörliga delen av franchiseavgiften för en oproportionerligt stor kostnad i förhållande till de totala intäkterna för taxiföretagen.
  2. Stödet bör förlängas, så att det omfattar fler månader än maj, juni och juli 2020. Det förlängda stödet bör omfatta maj och fortgå så länge som den akuta krisen pågår, eller
  3. Regeringen bör förlänga stödet till särskilt utsatta branscher, såsom taxi, för åtminstone hela år 2020 eller till dess att den akuta krisen är över.
  4. Trängselskatter bör räknas som en fast kostnad och omfattas av omställningsstödet. I dagsläget med den kraftiga intäktsminskningen utgör trängselskatter en oproportionerligt stor kostnad i förhållande till intäkterna för taxiföretagen.
  5. Ersättning bör införas för framtagande av revisorsintyg till samtliga ansökande.

Därtill vill Förbundet uppmärksamma regeringen om följande:

  1. Omställningsstödet är krångligt att söka för småföretagen och belastar myndigheterna med uppgiften att genomföra efterföljande kontroller. Förfarandet kan lätt förenklas då det ekonomiska underlaget för taxi finns tillgängligt för Skatteverket i redovisningscentraler. Skatteverket kan enkelt och fusksäkert göra uttag för aktuella månader och därmed få fram uppgifter om varje taxiföretags intäktstapp. Stödet kan sedan betalas ut till respektive företags skattekonto. Möjligen skulle ett liknande förfarande kunna införas också för de branscher som lyder under lag om kassaregister.

Svenska Taxiförbundet

Claudio Skubla

Förbundsdirektör

[1] https://internetbank.swedbank.se/ConditionsEarchive/download?bankid=1111&id=WEBDOC-PRODE65989339

Bilagor:

1. MEP Leila Chaibis fråga till EU-kommissionen (20200429)
2. EU-kommissionens svar till MEP Leila Chaibi (2020-08-03)

Remissvar i PDF-format – Omställningsstöd till företag för perioden maj-juli 2020