Remissvar på förslag om förordning om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor

Svenska Taxiförbundet (Förbundet) är branschorganisationen för Sveriges taxiföretag och har beretts tillfälle att yttra sig över den rubricerade förordningen.

Svenska Taxiförbundet förstår behovet av att främja användningen av miljöanpassade och trafiksäkra bilar. Andelen miljöfordon inom branschen är redan högt, men Förbundet ser positivt på möjligheten att bidra även framöver. Behovet med ett klargörande är dock stort avseende definitionen av begreppet miljöbil vid myndigheters upphandling sedan den tidigare miljöbilsdefinitionen har upphört.

Förbundet och dess medlemmar vill omgående bidra till mer miljöanpassade och säkra bilar. Förbundet ser dock vissa problem kopplade till att samma definition används både för upphandling av bilhyra och taxitjänster. Detta innebär att hänsyn inte tas till att dessa bilar används på vitt skilda sätt, och att det som är en miljövänlig bil i det ena fallet inte behöver vara det i det andra. T.ex. tas hänsyn inte till de ovanligt långa körsträckor som taxibilar har, ca 30-35 mil per dag, samt att nuvarande miljövänliga bilar kan nyttjas. Med anledning av ovanstående har Förbundet följande kommentarer till det remitterade förslaget.

Definitionen av miljöbil bör omfatta bilar som drivs med fossilfri miljödiesel
Enligt 5 § i förordning (2017:1334) om klimatbonusbilar omfattas ej personbilar och lätta lastbilar som drivs på alternativa bränslen som fossilfri miljödiesel, t.ex. HVO100.  Bilar som kör på HVO100 har idag mycket låga utsläpp av CO2. Utsläppen ligger klart under ny tilltänkt CO2 gräns för miljöbil om 70gr/km.

Taxibolagen har redan till stor del köpt in personbilar och lätta lastbilar som kan köra på fossilfri diesel. Att byta ut dessa fordon i förtid p.g.a. en ny miljöbilsdefinition skulle omgående medföra kraftigt ökade CO2 utsläpp och ökade kostnader. Detta gör att den tänkta definitionen av vad en miljöbil ska vara avseende taxi riskerar att få fel konsekvenser på miljön.

Biogas är ett alternativt fossilfritt drivmedel. Biogasen omfattas av § 5 förordning 2017:1334.

I genomsnitt minskar biogasen klimatpåverkan med tre fjärdedelar. Förnybar diesel (HVO) som görs på slakteriavfall och rester från skogsbruket är bättre ur miljösynvinkel.

Användningens påverkan på vad som är en miljöbil
Miljöbilsdefinitionen enligt 5 § förordning (2017:1334) om klimatbonusbilar omfattar plugginhybrider. En plugginhybrid har idag en körsträcka på el om ca 5-7 mil per laddning. En taxibil går i snitt 30-35 mil per dag. Ett skifte från miljövänliga fossilfria dieselbilar som kör på t.ex. HVO100 till plugginhybriden kommer att medföra att plugginhybriden körs som bensinbil under ca 25-30 mil per dag. Ett sådant skifte av biltyp kommer att medföra utsläppsökningar. Utsläppen av CO2 enligt nya körcykeln WLTP för plugginhybrider är låga, men detta beror på att genomförd körcykel är kort och att eldriften därmed kan nyttjas effektivt. Detta gäller inte på längre körsträckor, och det är ett tydligt exempel på hur en biltyp kan vara miljövänlig för viss användning, men där samma biltyp kan ha negativa miljökonsekvenser med en annan användning.

Funktionskrav på bilar och befintligt utbud
Andra icke statliga myndigheter kommer till stor del följa den nya miljöbilsdefinitionen. Regioner och kommuner som har taxibeställningar för rullstolsbundna och äldre har särskilda krav på fordonen. Till exempel får inte instegshöjden i fordonet vara för hög, takhöjden skall vara tillräckligt hög, osv. Detta begränsar kraftigt utbudet av bilar. Särskilt utbudet av gasfordon och elbilar är förnärvarande lågt. Då Sverige är ett litet land har vi små möjligheter att påverka tillverkning av fordon som skall vara anpassade till den svenska marknaden, speciellt på kort sikt. T.ex. har Volvo upphört med tillverkning av gasbilar, och Volvo har ännu inte någon elbil som kan köpas in som accepteras av regioner och kommuner. Inom rullstolstaxi som utförs med lätta lastbilar är utbudet av miljöfordon enligt tilltänkt ny miljödefinition i det närmaste obefintligt.

Redovisning av alternativt bränsle eller fossilfri diesel
Redan idag är kraven stora från olika myndigheter/regioner/kommuner att taxibolagen skall redovisa typ av tankat drivmedel. Detta innebär att taxibolagen är väl förberedda för detta och kan erhålla intyg om tankat drivmedel från drivmedelsbolagen. Detta har idag lösts genom att ett drivmedelskort är knutet till ett specifikt fordon.

Samverkan om miljökrav med Swedavia
Som ett exempel på miljökrav som är anpassade utifrån den faktiska användningen inom taxiverksamheter vill Förbundet lyfta fram de miljökrav som Swedavia i samverkan med taxibranschen tagit fram för taxiangöring vid dess flygplatser. Där har fordonen delats in i tre prio klasser för miljöbilar, där prio 1 utgörs av el- (ej hybrider) och vätgasbilar, prio 2 är fordon som drivs med E85, HVO100, fordonsgas, biogas och hybridfordon och där prio 3 är övriga diesel- och bensindrivna fordon som uppfyller de generella miljökraven. Denna definition av miljöbil tar hänsyn till hur användningen av fordonet påverkar dess miljöeffekter. För att säkerställa att fordon som drivs med E85 eller HVO100 används på rätt sätt krävs att ett bränsleavtal tecknas med Swedavia, där det stipuleras att minst 80 % av tankningarna ska ske med detta bränsle.

Förbundet föreslår följande förändringar:

Föreslagen lydelse

Definitioner

3 § I denna förordning avses med miljöbil: en personbil eller en lätt lastbil som uppfyller kraven i 5 § förordningen (2017:1334) om klimatbonusbilar.

Förbundets förslag på lydelse

Vid upphandling av taxiresor som ska utföras med en personbil eller lättlastbil utgör personbil eller lätt lastbil som drivs med fossilfri diesel miljöbil.

Miljö och trafiksäkerhetskrav vid myndigheters upphandling av bilhyra och taxiresor

10 §   Vid upphandling av bilhyra av Personbilar eller av taxiresor som ska utföras med personbilar ska en myndighet välja miljöbilar som uppfyller kravet i 9 § första stycket eller den kravnivå som avses i 9 § andra stycket.

Detsamma ska gälla vid myndighetens avrop från ett sådant upphandlat avtal.

Vid upphandling av bilhyra av lätta lastbilar eller av taxiresor som ska utföras med lätta lastbilar ska en myndighet välja miljöbilar. Detsamma ska gälla vid myndighetens avrop från ett sådant upphandlat avtal.

Om det finns särskilda skäl får en myndighet göra avsteg från kraven i första eller andra stycket.

Funktionskrav på personbil eller lätt lastbil, som t.ex. för rullstolstaxi utgör särskilda skäl enligt tredje stycket.

11 § Vid upphandling av taxiresor ska en myndighet se till att de bilar som är utrustade med teknik för drift helt eller delvis med alternativt bränsle, eller med fossilfri diesel, i största möjliga utsträckning drivs med sådant bränsle

Sammanfattning
På grund av långa körsträckor för taxi, samordning med andra myndigheters krav på fordon och att miljöutsläppen inte skall öka från dagens nivå, så bör ovan angivna  ändring genomföras i det remitterade förslaget avseende krav vid upphandling av taxiresor.

I ursprungligt förslag kommer taxibolagen att kraftigt öka sina miljöutsläpp. Med förändring enligt ingivet remissvar från Förbundet kommer myndigheternas taxiresor omgående att bidra till minskade miljöutsläpp.

Svenska Taxiförbundet

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

Läs remissvaret i sin helhet