Remissvar – Svenska Taxiförbundet kritiska till höjda avgifter för tillsyn- och tillståndshantering

Inför 2022 höjde Transportstyrelsen avgifterna för tillsyn samt tillståndshantering. Anledningen angavs vara att Transportstyrelsens IT-kostnader samt övriga interna omkostnader som löner, lokaler etc hade ökat liksom kostnaderna för tillsyn och tillståndshantering. Denna höjning av 2022 års avgifter följs nu av ytterligare planerade höjningar för år 2023. Transportstyrelsen skriver dessutom i sitt förslag att kostnadshöjningarna behöver fortsätta årligen fram till 2028.

Svenska Taxiförbundet har all förståelse för att tillsyn och tillståndshantering tar myndighetens resurser i anspråk och att det blir en kostnad för branschen. Tillsyn är en viktig del för att säkerställa att regler och bestämmelser följs och att konkurrens kan ske på lika villkor. Frågan som dock inte har besvarats är om de ”IT-kostnader” som anges som skäl för att höja avgifterna enbart kan kopplas till denna verksamhet eller om det är allmänna IT-uppgraderingar som myndigheten skulle ha gjort ändå.

Svenska Taxiförbundet anser att denna tillsyn och tillståndshantering bör bekostas av myndighetsanslag från regeringen fullt ut. Idag bekostas myndighetens verksamhet av anslag från regeringen, men de avgifter som branschen betalar in går inte direkt till Transportstyrelsen utan betalas till statskassan.

Förbundet har i sitt remissvar till Transportstyrelsen ställt frågan om det branschen betalar är samma summa som Transportstyrelsen får i anslag av regeringen för denna verksamhet. Förbundet har även begärt att få svar på frågan om Transportstyrelsen kan redovisa de faktiska kostnaderna för tillsyn- och tillståndshanteringen eftersom de redan nu aviserar att avgifterna kommer att behöva höjas fram till 2028.

Om branschen ska bidra med avgifter till tillsyn och tillståndshantering bör det vara en förutsättning att avgifterna går direkt till Transportstyrelsen och inte via statskassan.

Remissvar PDF