Rädda och upprätthålla samhällsviktig verksamhet

Skrivelse till infrastrukturminister Tomas Eneroth den 19 mars 2020:

I mötet med infrastrukturminister Tomas Eneroth den 18 mars 2020 presenterade Svenska Taxiförbundet förslag på hur taxinäringen ska klara den akuta krisen till följd av Covid-19, vilka sammanställs nedan. Om inte snara åtgärder sätts in riskerar majoriteten av landets taxiföretag konkurs.

Resor med taxi till och från flyg, tåg och besöksnäring har helt stannat upp, färdtjänsten har minskat kraftigt och nu riskerar även skolskjutsarna att dras in då skolorna stänger för distansstudier. Det drabbar taxiföretagen mycket hårt, eftersom de livnär sig på resenärer från dessa branscher. Taxiföretagen har länge brottats med snäva marginaler, höga skatter och snedvriden konkurrens. Om företag inom taxinäringen nu tvingas i konkurs kommer samhället få mycket svårt att upprätthålla samhällsviktiga funktioner såsom färdtjänst, skolskjuts och sjukresor.

En ytterligare konsekvens vore arbetslöshet för stora mängder taxiförare, och konkurser för en majoritet av landets taxiföretagare. Effekterna av att inte agera snabbt och resolut kan bli mycket kännbara både för samhället och för taxiföretagarna och dess anställda. De åtgärder som har beslutats är välkomna, men problemet idag är att intäkterna har minskat drastiskt för företagen. Därför krävs stöd som hjälper företagen att övervintra denna kris. Stora statliga stödpaket är därmed helt avgörande för taxinäringens överlevnad.

Kompletterande åtgärder krävs

 • Det stöd som regeringen beviljat via banker måste snabbt komma på plats och utvidgas enligt modellen i Storbritannien, där småföretag ges möjlighet till kontantbidrag.
 • Regeringen behöver skriva om förslaget om korttidspermittering så att även taxiföretagarna – i huvudsak enskilda firmor och små aktiebolag – omfattas av krisstödet. Korttidspermittering bör omfattas av hundra procent stöd.
 • För taxiföretag som bedrivs som familjeföretag råder ett oklart läge. Enligt den tillgängliga information som finns på området om korttidspermittering omfattas endast de arbetstagare som inte tillhör arbetsgivarens familj. Om förslaget ligger fast som idag innebär det att stor del av företagen inom taxinäringen inte skulle omfattas av regeringens förslag.
 • Regeringen bör överväga statligt stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna så att resegarantin temporärt kan omfatta samtliga privata taxiresor, som ersättning för buss/tunnelbana som har högre smittrisk.

Rekommendationer till de Regionala Kollektivtrafikmyndigheterna

Taxinäringen letar lösningar på flera håll. Vi kommer söka kontakt med Sveriges Kommuner och Regioner för nya rekommendationer för färdtjänst, skolskjuts och sjukresor. Kollektivtrafikmyndigheterna behöver bland annat titta på rekommendationer som öppnar upp för enskilda transporter istället för att, som idag, planera resor utifrån samåkning. I detta läge är det kritiskt för resenärers och förares säkerhet och arbetsmiljö.

I Sverige finns drygt 7 600 taxiföretag och 18 700 registrerade taxifordon i yrkesmässig trafik. En stor del av taxiverksamheten, närmare 50 procent, är samhällsviktiga transporter. Färdtjänst, skolskjuts och sjukresor måste fungera även i krissituationer som denna.

Tidigare presenterade branschspecifika åtgärder för att mota krisen inom taxinäringen i Sverige

 • Slopa trängselskatter och broavgifter för taxiregistrerade fordon.
 • Inför tillfälliga skattesubventioner för taxiresor
 • Slopa tillfälligt momsen på resor för framtida resebokningar och inför ett tillfälligt stopp för skattehöjningar som slår mot taxibranschen
 • Slopa tillfälligt momsen vid bud med taxi
 • Ge företag möjlighet till uppskov med inbetalningen av arbetsgivaravgifter och preliminärskatt avseende de anställda
 • Slopa omgående 14-dagarsregeln vid sjukskrivning och inför att Försäkringskassan betalar sjukersättning från första dagen
 • Regeringen måste se till att reformen om korttidsarbete börjar gälla omgående.
 • Slopa Jernhusens och Swedavias terminalavgifter för lämning och hämtning av taxiresenärer vid flygplatser och tågstationer