Ändring i lagen om stöd vid korttidsarbete

Skrivelse till infrastrukturminister Tomas Eneroth den 19 mars 2020:

Regeringen har i en extra ändringsbudget presenterat ytterligare budgetåtgärder med anledning av det nya coronaviruset. Ett av förslagen handlar om ett system för korttidspermittering. Svenska Taxiförbundet uppmanar regeringen att snarast ändra reglerna om korttidspermittering så att de omfattar samtliga företag inom taxibranschen. Undantaget i 3 § 2. St. 3 p. i lagen om stöd vid korttidsarbete måste därmed ändras.

Förslaget om korttidspermittering bygger på ett tidigare förslag om ett nytt system för stöd vid korttidsarbete, men subventioneringsgraden utökas kraftigt. Staten kommer att ta tre fjärdedelar av kostnaden för att personal går ned i arbetstid, jämfört med korttidsarbete där kostnaden delas lika mellan arbetsgivare, arbetstagare och staten. Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen. Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och växla upp snabbt igen när läget vänder.

Svenska Taxiförbundet bedömer att denna åtgärd kan göra en skillnad även för utsatta företag inom taxibranschen. Där skapas dock ett problem då lag om stöd vid korttidsarbete (2013:948) i 3 § 2 st. 3 p. anger att lagen dock inte gäller ”arbetsgivare i fråga om verksamhet som huvudsakligen är finansierad av allmänna medel och där det enligt en offentligrättslig reglering ankommer på det allmänna att tillhandahålla verksamheten”.

Den svenska taxinäringens omsättning utgår till ca. hälften av intäkter från offentligt upphandlade tjänster i form av färdtjänst, skolskjuts och sjukresor. Förbundet har varit i kontakt med Tillväxtverket, i egenskap av ansvarig myndighet, om dessa tjänster faller in under undantaget i lagen. Tillväxtverket uppgav att så var fallet, men kunde inte ge svar på hur beräkningen av vad som utgör den huvudsakliga verksamheten ska utföras. Enligt prop. 2013/14:1 s. 348 anges det att ”en verksamhet anses huvudsakligen finansierad av allmänna medel om verksamheten till mer än hälften finansieras på sådant sätt”. Detta skulle innebära att en stor del av framförallt taxiföretagen på mindre och medelstora orter skulle omfattas av undantaget, och därmed inte omfattas av detta stöd.

Ett annat problem är från vilken tid beräkningen ska utföras. Om man ser till dagsläget har efterfrågan på privat- och företagsresor nästan helt försvunnit. Skulle bedömningen göras utifrån den nuvarande omsättningen, då skulle i princip hela taxinäringen vara undantagen från detta stöd.

Förbundet anser att:

Reglerna om korttidspermittering måste omfatta samtliga företag inom taxibranschen. Undantaget i 3 § 2. St. 3 p. i lagen om stöd vid korttidsarbete måste därmed ändras snarast.