Begäran om snara åtgärder mot omfattande skatte- och lagbrott inom taxi

Mot bakgrund av de nya oroväckande signalerna från Skatteverket och undersökningsresultatet om fortsatt oriktig taxameterhantering hos app-baserade taxitjänster har Svenska Taxiförbundet ett antal önskemål och frågor enligt nedan.

Den seriösa taxinäringen är hårt drabbad av Coronapandemin. Reserestriktioner, besöksrestriktioner för äldre och förbud för evenemang innebär att en mycket stor del av de intäkter som bär upp taxinäringen har försvunnit: Intäkter från företagens resor, intäkter från samhällsbetalda resor för exempelvis färdtjänst samt intäkter från hushållens resor.

Samtidigt kämpar taxinäringen med illojal konkurrens från olagliga taxitjänster och från app-baserade taxitjänster som inte följer lagstiftningen om taxameteranvändning.

Svenska Taxiförbundet har länge varnat för problemet med olaglig taxi via sociala medier. Enligt kartläggningar som Förbundet gjort har problemet vuxit. Det finns exempel på medelstora svenska kommuner där 10 procent av befolkningen är medlemmar i ”svarttaxigrupper” på Facebook.

Det är viktigt att rättsväsendets institutioner motverkar denna utveckling. Om problemet inte minskar etableras en svart sektor för persontransporter medan seriösa aktörer får en ökad otrygghet.

Förbundet efterlyser fler åtgärder för att snabbt minska problemet med olaglig taxi via sociala medier. De minskande intäkterna för seriös taxi i kölvattnet av Coronapandemin gör att detta brådskar.

Regeringen uppdrog våren 2019 åt Skatteverket att undersöka problemet med olaglig taxiverksamhet via sociala medier. Skatteverket har ännu inte färdigställt någon rapport, men har i juni redogjort kortfattade slutsatser från sin undersökning, i ett brevsvar till Svenska Taxiförbundet (bifogas). Myndigheten konstaterar att utredningsläget är svårt trots att Skatteverket numera getts möjlighet att inhämta material från slutna grupper. En svårighet är att kommunikationen i grupperna sker i realtid och raderas vartefter. Man konstaterar också att all kommunikation om priser och upphämtning sker i privata meddelanden. Vidare konstateras att alias och förkortning av namn försvårar undersökningen, samt att betalningar via Swish är svåra att koppla till en specifik resa. Myndigheten anser därför att bevisläget är svårt.

Det är framförallt oroväckande att Skatteverket konstaterar att myndigheten, med de medel man har idag, ”har svårt att följa de digitala spåren” samt att myndigheten ”bedömer risken för att företeelsen fortsätter som hög.”

I sitt brevsvar till Förbundet skriver Skatteverket vidare: ”Ingen myndighet har i dagsläget kunnat stoppa utvecklingen. Eventuellt krävs dialog eller samverkan med Facebook för att göra dem uppmärksamma på företeelsen.”

Skatteverkets konstaterande tyder på att det inom nuvarande regelverk och omfattning av insatser från Skatteverket samt rättsväsendets institutioner blir svårt att minska det akuta problemet med konkurrenssnedvridning på taximarknaden till följd av olaglig taxiverksamhet.

Vid sidan av detta noterar Svenska Taxiförbundet att inrikesministern vid en debatt i riksdagen den 20 februari berömde Skatteverkets initiativ till att granska olaglig taxiverksamhet i sociala medier. Inrikesministern bedömde vid detta tillfälle att det ”finns snabba sätt att komma åt intäktsströmmar men också möjligheter att besluta om höjd skatt och skattetillägg och i grövre fall anmäla skattebrott.”

Inrikesministerns bedömning från den 20 februari tycks skilja sig från den bedömning Skatteverket gjorde i juni, baserad på sin undersökning.

Förbundet konstaterar också att den utredning som regeringen tillsatt för att se över kontrollen av yrkestrafiken fortfarande saknar direktiv om att ta fram åtgärder mot problemet med olaglig taxiverksamhet via sociala medier.

Förbundet finner att de nya signalerna från Skatteverket i juni 2020 är allvarliga och efterlyser tydliga åtgärder från regeringen och från rättsväsendet. Våra medlemmar behöver besked om regeringen avser att vidta några ytterligare åtgärder.

Vid sidan av problemet med olaglig taxi via sociala medier har Förbundet också varnat för problemet med att mobilapplikationer för taxitjänster används för att kringgå lagstiftningen för taxameteranvändning och taxameterkvitton. Detta leder till förlorade skatteintäkter och snedvriden konkurrens gentemot seriös taxiverksamhet. Förbundet har nyligen genomfört en ny studie av problemets omfattning, vilket också är den första studie som omfattar förare som kör för Bolt. Företaget Bolt har i sin tur fått medel från Europeiska Investeringsbanken för att utveckla sin affär.

Undersökningen visar att problemet med oredovisade intäkter är nästan lika stort hos förare som kör för Bolt som hos förare som kör för Uber. Vid de 50 provåk som gjorts i undersökningen har 41 procent av intäkterna hos Bolt inte redovisats i taxametern, det vill säga bilens kassaregister, jämfört med 44 procent hos Uber.

Taxiföretag har en lagstadgad skyldighet att använda taxameter och att erbjuda kunden ett kvitto som är utskrivet från taxametern. Intäktsuppgifterna i taxametern samlas i så kallade redovisningscentraler, tillsammans med uppgifter om körsträcka och förare, och rapporteras därifrån digitalt till Skatteverket. Taxametern är en vital del av skattekontrollen och ett lagkrav.

Svenska Taxiförbundet vill härmed överlämna den nya utredningen till Dig (bifogas).

Mot bakgrund av de nya oroväckande signalerna från Skatteverket och undersökningsresultatet om fortsatt oriktig taxameterhantering hos app-baserade taxitjänster har Förbundet ett antal önskemål och frågor.

Vi efterlyser framförallt att polisen får ett uttalat uppdrag att minska omfattningen av olaglig taxiverksamhet och fusk med taxameteranvändning och skatterapportering inom taxiverksamhet.

Vi efterfrågar också svar om hur inrikesministern ser på de oroväckande signalerna från Skatteverket? Avser Inrikesministern söka en dialog eller samverkan med Facebook, vilket lyfts fram som en åtgärd av Skatteverket? Avser regeringen att ge utredningen om kontroll av yrkestrafik tydliga direktiv som omfattar problemet med olaglig taxiverksamhet via sociala medier?

Och slutligen: Är inrikesministern beredd att ge polisen tydliga direktiv och resurser att öka kontrollen av app-baserade taxitjänster i syfte att minska problemet med olaglig hantering av taxameter och taxameterkvitton?

Svenska Taxiförbundet

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

Bilagor:

  1. Skrivelse till Skatteverkets generaldirektör (2020-06-15)
  2. Skatteverkets generaldirektörs svar (2020-06-22)
  3. Gothia Protection Groups granskning av Bolt och Uber (2020-03)
  4. Granskning av svarttaxi på Facebook (2019-11)
  5. Skrivelse till inrikesminister Mikael Damberg med begäran om snara åtgärder mot omfattande skatte- och lagbrott inom taxi