Hemställan med anledning av återbetalningskrav av tidigare uppskjutna skatter och arbetsgivaravgifter

Svenska Taxiförbundet hemställer om en snar korrigering av regler om återbetalning av skatt och arbetsgivaravgifter så att dessa kan ske med bättre hänsyn till taxiföretagens villkor och på ett sådant sätt att de kan överleva pandemin utan att riskera att gå i konkurs.

Svenska Taxiförbundet har uppmärksammats på att reglerna för återbetalning av skatteskulder orsakar allvarliga problem för taxiföretagen, främst på grund av covid-19-pandemin. Problemet har bäring på de möjligheter till anstånd med inbetalningar av skatt och arbetsgivaravgifter som regeringen tog beslut om i början av 2020 (avseende februari och mars). De belopp som i och med detta beviljades anstånd med baserades på en personalstyrka och omsättning som taxiföretagen hade innan covid-19-pandemin och som idag inte längre är aktuell eller möjlig att upprätthålla. Som exempel beviljades ett taxiåkeri med 40 anställda anstånd med skatter och arbetsgivaravgifter år 2020. Sedan dess har samma taxiåkeri anpassat verksamheten och minskat personalstyrkan till 7-8 anställda. Detta medför att ett betalningskrav på de belopp som gavs anstånd med inte längre är möjligt att återbetala.

Frågan är akut och behöver en snar lösning. I skrivande stund sänder Skatteverket skrivelser till enskilda åkerier om att ärenden kommer att lämnas över till Kronofogdemyndigheten för indrivning, vilket förvärrar en redan mycket svår ekonomisk situation och riskerar att driva åkerierna i konkurs.

För människor som står långt från arbetsmarknaden har taxinäringen länge varit en inkörsport till självförsörjning, och på så sätt möjliggjort deras bidrag till samhället. Problemen som uppstår vid undersysselsättning är avsevärda både för de individer som drabbas och för samhället i stort. Arbetslöshet leder inte bara till sämre privatekonomi utan innebär också en högre risk för ohälsa, kriminalitet och utanförskap. De som kan undvika arbetslöshet bidrar istället positivt till tillväxten.

Svenska Taxiförbundet önskar att med denna hemställan uppmärksamma regeringen på allvaret i den uppkomna situationen så att regler om återbetalning av skatt och arbetsgivaravgifter kan ske med bättre hänsyn till taxiföretagens villkor och på ett sådant sätt att de kan överleva pandemin utan att riskera att gå i konkurs. Sannolikt är ett förlängt anstånd är inte tillräckligt för att rätta till problemet.

Svenska Taxiförbundet står självklart till Regeringens förfogande i den fortsatta processen och bidrar med vår branschkännedom och sakexpertis om så skulle önskas. Vi bidrar gärna med en dialog och är beredda att närvara vid ett möte med för att konstruktivt diskutera dessa frågor.

» PDF: Hemställan med anledning av återbetalningskrav av tidigare uppskjutna skatter och arbetsgivaravgifter