Hemställan om akuta insatser för att hindra utslagning av taxiföretag

Med anledning av det brådskande läget, med kraftigt ökat antal konkurser, hemställer Svenska Taxiförbundet om att staten omgående riktar ett överbryggningsstöd till taxinäringen som totalt omfattar två miljarder kronor under perioden fram till månadsskiftet maj-juni. Stödet behöver komma företagen till del med kort varsel för att hindra den utslagning som annars hotar enligt nedanstående lägesbeskrivning.

Samhällets insatser för att hantera coronaviruset har snabbt fått stora ekonomiska konsekvenser för taxinäringen. Det har nu gått mer än en månad sedan beslut om bland annat förbud mot resor från andra länder, avrådan från resor i Sverige, uppmaning till äldre att stanna hemma och förbud mot folksamlingar, vilket har resulterat i en snabb och kraftig minskning av taxiåkandet. Konsekvenserna är redan allvarliga och hotar de närmaste veckorna att bli ännu allvarligare i form av utslagning av taxiåkerier och förlorade jobb.

Svenska Taxiförbundet har genomfört en undersökning av läget bland Förbundets medlemmar, som representerar merparten av landets taxiföretag. Undersökningen är gjord den 6-8 april och bygger på svar av  741 företag. Resultatet ger en oroväckande bild.

  • Sju av tio taxiföretag har tappat mer än 60 procent av omsättningen.
  • Mer än hälften uppger att de har allvarliga likviditetsproblem i dag.
  • Mer än en femtedel av taxiföretagen klarar inte upprätthålla verksamheten en månad till, vilket innebär i början av maj.
  • Utöver detta säger 45 procent att de enbart klarar verksamheten mellan en och två månader till. Det innebär att totalt sett kommer två tredjedelar av alla taxiföretag tvingas upphöra eller gå i konkurs fram till början av juni, om nuvarande förutsättningar fortsätter.
  • Närmare sex av tio taxiföretag som svarat på enkäten uppger att regeringens stödpaket är svåra att söka, komplicerade eller att de inte kan ta del av stödpaketet från regeringen.

Regeringen har beslutat att från och med den 19 mars förbjuda icke nödvändiga resor till Sverige från länder utanför EES. Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor från Sverige till alla länder. Avrådan gäller till och med den 15 juni 2020, varefter en ny bedömning kommer att göras. Regeringen har också uppmanat att begränsa resor inom Sverige till ett absolut minimum, samt förbjudit folksamlingar över 50 personer vilket i sin tur hindrar resor och möten. Äldre personer och övriga personer i riskgrupper uppmanas att stanna hemma.

De beslut och rekommendationer som regeringen och statens myndigheter utfärdat har alltså fört med sig att efterfrågan på taxi upphört helt på vissa platser eller minskat kraftigt på andra platser. Det är viktigt att notera att förbuden och rekommendationerna drabbat samtliga tre intäktskällor som taxiföretag har: Företagsresor, privatresor och samhällsbetalda resor (färdtjänst, skolskjuts, sjukresor). En kombination av intäktskällorna är viktig för att upprätthålla en jämn beläggning och med liten lönsamhet. Taxibranschen har nu till följd av förbud och rekommendationer från staten drabbats av en kraftig minskning av samtliga tre intäktskällor.

Svenska Taxiförbundets enkät visar att regeringens krispaket till näringslivet hittills inte underlättat för taxinäringen mer än i ytterst liten omfattning. Åtgärderna träffar fel eller är svåra att använda för taxiföretag, som ofta är småföretag med ingen eller ett fåtal anställda. Korttidspermittering fungerar inte för taxiföretag som idag saknar intäkter, eftersom stödet enbart subventionerar delar av den anställdes bruttolön och inte arbetsgivarens fasta kostnader och totala lönekostnader. Möjligheten till periodiseringen av vinster från föregående år ger heller inte tillräcklig lättnad för en lågmarginalbransch som taxi. Vinsten av den periodiseringen är helt enkelt för liten för att företagen ska kunna överleva någon längre tid utan intäkt.

Om inga kompletterande åtgärder tillkommer, som är riktade till taxiföretag, kommer tiotusentals jobb att försvinna inom veckor och ett fåtal månader. Många orter kommer att stå utan taxiföretag som kan ge fungerande service till företag, hushåll och samhället via exempelvis färdtjänst, sjukresor och rullstolstaxi. De senare är samhällsviktiga funktioner som kanske inte kommer att kunna upprätthållas. Med stöd i erfarenheter från tidigare kriser är det tyvärr troligt att taxiservicen försvinner för gott på flera orter, om de befintliga taxiföretagen slås ut. Dessa orter får därmed en sämre attraktivitet för att kunna växa, när samhället återgår till det normala.

Samhällets kostnad att inte rädda taxinäringen är högre än kostnaden för att rädda den. Kostnaderna för lönegarantier och konkursförvaltning kommer att uppgå till cirka 6,5 miljarder kronor under en sex månaders period, enligt Förbundets uppskattning.

Förbundets beräkning bygger på att det finns drygt 32 000 yrkesverksamma taxiförare. Om 70 procent av verksamheterna slås ut innebär det att drygt 20 000 anställda förlorar jobbet. Det skulle också innebära att cirka 1700 företag (AB) behöver konkursförvaltas. Kostnaden för lönegarantier, inklusive sociala avgifter, för dessa personer uppgår till cirka 800 miljoner kronor per månad och kostnaden för konkursförvaltning uppgår till 280 miljoner kronor per månad. Under en period av sex månader skulle den totala kostnaden för staten uppgå till cirka 6,5 miljarder kronor.

Ett överbryggningsstöd för taxinäringen som uppgår till totalt två miljarder kronor de närmaste månaderna, skulle innebär en betydligt lägre kostnad för staten än kostnaden för den konkursvåg inom taxinäringen, som tyvärr kommer att inträffa om inte ett fungerande stöd snarast ges till näringen.

Förbundet har i tidigare skrivelse till finansdepartementet och infrastrukturdepartementet krävt en sådan åtgärd och upprepar det kravet nu. Vi vill nu tydliggöra att läget för taxinäringen innebär att stödet är brådskande. Redan i mars ökade antalet konkurser i taxinäringen med över 200 procent. De signaler vi nu tar emot tyder på att utslagningen kommer att öka mycket kraftigt de närmaste veckorna, om inga omedelbara åtgärder vidtas.

Vi vill också betona att inte något krav eller förslag från oss för att hindra en omfattande utslagning, har tillgodosetts av regeringen. De svar vi har fått på våra skrivelser antyder att regeringen inte förstår allvaret i situationen och brådskan. Infrastrukturdepartementet har i ett svar till oss den 17 april beskrivit vilka generella åtgärder som vidtagits samt vilka branschspecifika åtgärder som vidtagits för andra branscher än taxinäringen. Som vi visat ovan missar de generella åtgärderna de företag som verkar i taxinäringen.

Vi är vidare tacksamma för att regeringen hjälper andra branscher och informerar Svenska Taxiförbundet om att Exportgarantinämnden fått utökad kreditgarantiram samt att giltighetstiden fartygscertifiering förlängs. Men det hjälper inte taxinäringen i det akuta krisläge som vi nu befinner oss i.

Hemställan

Med anledning av det brådskande läget, med kraftigt ökat antal konkurser, hemställer Svenska Taxiförbundet om att staten omgående riktar ett överbryggningsstöd till taxinäringen som totalt omfattar två miljarder kronor under perioden fram till månadsskiftet maj-juni. Stödet behöver komma företagen till del med kort varsel för att hindra den utslagning som annars hotar enligt ovanstående lägesbeskrivning.

Regeringen bör överväga följande tre metoder för det akuta stödet:

  • Skatteåterbäring baserad på redovisade intäkter enligt momsredovisningen från taxiverksamhet under det föregående kalenderåret. Stödet ska inte vara ett lån med ränta, vilket få taxiföretag i nuvarande läge kan utnyttja, utan en direkt skatteåterbäring kopplad till tidigare skatteinbetalning.
  • Taxinäringen ges tillgång till regeringens hyresstöd för särskilt utsatta branscher. Taxinäringen är mer utsatt än flera av de branscher som regeringen pekat ut i sitt hyresstöd. Taxinäringen bör retroaktivt får rätt till motsvarande stöd för sina hyreskostnader, såsom avgifter till beställningscentraler (BC) och leasingavgifter för bilar.
  • Ett direkt kontantstöd till taxiföretag med särskilt kraftiga minskningar i omsättningen.

Beräkningen av stödet bör vara baserad på en lägsta nivå av intäkter för att klara löne-, BC- och fordonskostnader fram till den tidpunkten månadsskiftet maj-juni.

Svenska Taxiförbundet

Claudio Skubla
Förbundsdirektör

Läs skrivelsen här