Hemställan om gränsöverskridande persontransporter med taxi mellan de nordiska länderna

Svenska Taxiförbundet har uppmärksammats på att Danmark kräver negativt PCR-test (COVID-19) av taxiförare men att detta krav ej gäller lastbilsförare vid gränsöver-skridande transporter. Förbundet ser mycket allvarligt på den situation som uppstått i och med att undantaget inte tillämpas på taxitransporter.

I Rådets rekommendation (EU) 2020/1475 om en samordnad strategi för inskränkningar i den fria rörligheten med anledning av covid-19-pandemin, artikel 19 b) finns ett viktigt undantag för ”transportarbetare”. Det kan tolkas som så att artikel 19 b) i första hand är avsedd för lastbilsförare men Förbundet menar att det är minst lika viktigt att gränsöverskridande taxitransporter omfattas av undantaget i artikel 19 b).

Förbundet uppmanar därför och med anledning av detta regeringen att skyndsamt ta upp detta med den danska regeringen och med omedelbar verkan söka få gränsöverskridande taxitransporter att rymmas inom tillämpningen av artikel 19 b). Detta så att även gränsöverskridande taxitransporter skall kunna utföras och inte hindras av att förare av taxifordon inte räknas upp i artikel 19 b).

Sverige bör skyndsamt försöka få till stånd en överenskommelse med inte bara Danmark utan även Finland och Norge så att taxiförare som utför taxitransport skall omfattas av artikel 19 b) och ses som en förare av transportfordon på samma sätt som en lastbilsförare även om taxitransporten är personbefordran och inte transport av varor.

Nedan följer artikel 19 b) som den lyder idag och ett förslag på en lydelse (kursiverat) som skulle kunna inbegripa taxitransporter i undantaget för gränsöverskridande transporter.

19. Resenärer som har en nödvändig funktion eller ett nödvändigt behov bör inte behöva sitta i karantän under utövandet av denna nödvändiga funktion, särskilt inte,
b) transportarbetare eller transporttjänstleverantörer, inbegripet förare av transportfordon som antingen transporterar varor för användning inom territoriet eller endast transiterar,

19. Resenärer som har en nödvändig funktion eller ett nödvändigt behov bör inte behöva sitta i karantän under utövandet av denna nödvändiga funktion, särskilt inte,
b) transportarbetare eller transporttjänstleverantörer, inbegripet förare av fordon vilka transporterar varor eller personer inom territoriet eller endast transiterar dessa. Dessa förare skall även omfattas av 19 b) för återtransport till registreringsmedlemsstat även om sådan återtransport sker tom.

Svenska Taxiförbundet står självklart till Regeringens förfogande i detta arbete.

Läs mer
» PDF: Hemställan om gränsöverskridande persontransporter med taxi mellan de nordiska länderna
» PDF: Petition EU Commission on cross border taxi transports (English)