Hemställan om lagreglerad ersättning vid begränsning av verksamheter enligt föreslagen covid-19-lag

Svenska Taxiförbundet hemställer att ersättningsfrågan regleras i lag istället för att löpande behandlas i det arbete som bedrivs med berörda aktörer, och att det i lagtext klargörs att verksamheter, såsom taxinäringen, som berörs indirekt äger samma rätt till ersättning som de verksamheter vilka direkt berörs och omfattas av begränsningen.

Svenska Taxiförbundet har tidigare tagit del av promemorian om införande av Covid-19 lag (S2020/09214) samt lämnat in remissvar.

I promemorian gör Regeringen bedömningen att frågan om ekonomisk ersättning med anledning av förordningar som meddelas med stöd av den föreslagna lagen ”bör övervägas inom ramen för det arbete som löpande bedrivs för att lindra de ekonomiska verkningarna av covid-19 för företag, löntagare och andra aktörer i Sverige”.

Regeringen lämnar dock inget lagförslag i promemorian om hur detta skall regleras utan lämnar den frågan öppen, bland annat med hänvisning till att bemyndigande saknas från Riksdagen då nödvändiga befogenheter enligt regeringsformen, riksdagsordningen och budgetlagen (2011:203) ej tilldelats Regeringen.

Svenska Taxiförbundet har i sitt remissvar per den 22 december 2020 pekat på de negativa konsekvenser en begränsning i enlighet med lagförslaget skulle få för taxinäringen i Sverige. Taxinäringens verksamhet skulle i formell mening inte begränsas enligt lagförslaget. Förutsättningarna för att bedriva taxiverksamhet skulle dock väsentligen påverkas då ingen reell möjlighet vid en dylik begränsning skulle finnas för att upprätthålla taxiverksamhet. Detta skulle riskera att taxinäringen vid den tidpunkt då begränsningen upphör ej längre kan erbjuda denna samhällsviktiga funktion och tjänst.

Det är därför viktigt att ersättningsfrågan regleras i lag istället för att löpande behandlas i det arbete som bedrivs med berörda aktörer, och att det i lagtext klargörs att verksamheter, såsom taxinäringen, som berörs indirekt äger samma rätt till ersättning som de verksamheter vilka direkt berörs och omfattas av begränsningen.

Svenska Taxiförbundet föreslår således att ersättningsfrågan regleras i ny § 24 och att nuvarande §§ 24 – 26 istället flyttas till ny §§ 25-27. Nedan följer Svenska Taxiförbundets förslag på hur en sådan lagreglering skulle kunna se ut.

Fråga om ersättning

  • 24 Verksamhet som berörs av beslut av begränsning med stöd av § 6 fattas skall ges stöd för fasta omkostnader samt löpande omkostnader under den tid som begränsningen råder samt därefter inom en maximal period om trettio (30) dagar efter att begränsningen upphört att äga tillämpning.

Med verksamhet avses såväl näringsverksamhet som ideell verksamhet som berörs antingen,

  • direkt genom att de under begränsningen ej kan verka samt därmed ej heller erbjuda sina varor eller tjänster, eller
  • indirekt genom att förutsättningarna för att kunna verka väsentligt påverkats på så sätt att det genom begränsningen ej längre finns tillräckligt med underlag för att kunna erbjuda varor eller tjänster trots att deras verksamhet rent formellt inte begränsats

Stödet administreras samt betalas ut av Skatteverket och vidare process för detta förfarande meddelas i föreskrifter.

Svenska Taxiförbundet står självklart till Regeringskansliets förfogande i den fortsatta processen och bidrar med vår branschkännedom och sakexpertis om så skulle önskas. Vi bidrar gärna med en dialog och är beredda att närvara vid ett möte med för att konstruktivt diskutera dessa frågor.

Svenska Taxiförbundet
Claudio Skubla               Tommy Pilarp
Förbundsdirektör            Jurist

» PDF: Hemställan om lagreglerad ersättning vid begränsning av verksamheter enligt föreslagen covid-19-lag