Hemställan om uppdrag till Polisen att prioritera skatte- och lagbrott inom taxi

Tack för inrikesminister Mikael Dambergs brevsvar avseende Svenska Taxiförbundets skrivelse med begäran om åtgärder mot skatte- och lagbrott inom taxi.

Ekonomisk brottslighet fortsätter att vara ett stort problem i taxinäringen. Fusk med skatter och avgifter leder till att seriösa taxiåkerier drabbas av minskade intäkter. Problemet förvärras till följd av den rådande pandemin, som innebär att taxinäringen har kraftigt vikande intäkter från såväl privata kunder som företagskunder och samhällsbetalda resor.

Svenska Taxiförbundet har under flera år gjort återkommande undersökningar om brott mot rapportering av intäkter samt helt olaglig taxiverksamhet. Tyvärr visar de senaste undersökningarna att problemen kvarstår.

Årets undersökning av de digitala taxiplattformarna Uber och Bolt visar att kvittot till kunden inte stämmer överens med priset i taxametern i 58 procent av körningarna. Det är alltså vanligare att det fuskas än att man följer det enkla och tydliga regelverket som säger att kunden ska få ett korrekt kvitto med samma belopp som rapporteras till redovisningscentralen via fordonets taxameter.

Ett annat problem är olaglig taxiverksamhet under företagslika former, som förmedlas via slutna Facebookgrupper. Svenska Taxiförbundets senaste undersökning, som gjordes i slutet av förra året, visar att problemet är fortsatt stort. I de mest utsatta kommunerna är upp till var tionde invånare medlem i en svartaxigrupp på Facebook. Olaglig taxiverksamhet finns också i slutna grupper i WhatsApp samt på Facebook Marketplace, där annonsering sker relativt öppet.

Undersökningarna visar att tidigare påvisade problem fortsätter. Men krisen i spåren av pandemin gör att effekterna nu blir värre för de seriösa åkerierna. De rättsvårdande myndigheternas oförmåga att minska de enormt höga nivåerna av regelbrott från oseriösa aktörer bidrar därmed till den pågående utslagningen av seriösa taxiåkerier.

Det är nu viktigt att staten blir mer effektiv när det gäller att motverka denna utveckling. Svenska Taxiförbundet efterlyser därför åtgärder för att snabbt minska problemen med brott mot rapportering av intäkter från digitala taxiplattformar samt olaglig taxi via Facebook och andra sociala medier.

Skatteverket har så sent som i år konstaterat att utredningsläget och bevisläget ofta är svårt. I ett brevsvar till Svenska Taxiförbundet skriver Skatteverket att ”Ingen myndighet har i dagsläget kunnat stoppa utvecklingen. Eventuellt krävs dialog eller samverkan med Facebook för att göra dem uppmärksamma på företeelsen.”

Vi konstaterar att myndigheterna har svårt att komma åt problemen med nuvarande arbetssätt och resurser. Svenska Taxiförbundet efterlyser därför bättre samverkan mellan myndigheter och ökade insatser från Polisen. Utan Polisens medverkan kan inte kontroller på fältet genomföras, exempelvis kontroller av bilar som bedriver misstänkt olaglig taxiverksamhet, eller samordnade kontroller av föraridentiteter och taxameteranvändning.

Den så kallade Policygruppen för en sund taxinäring har varit ett viktigt forum för erfarenhetsutbyte mellan Svenska Taxiförbundet, Transportarbetareförbundet, Transportstyrelsen, Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten, Arbetsförmedlingen och Åklagarmyndigheten. Polisen har varit kallad till gruppens möten sedan gruppens etablering i början av år 2019 men har vid varje inbjudan till möte valt att avstå från deltagande. Av mötesprotokollet för det senaste mötet den 14 september 2020 (se bilaga) framgår att Skatteverket uttryckte besvikelse över att Polisen inte deltar. Man ser det som av yttersta vikt att Polisen på nationell nivå deltar i framtida möten. Utan Polisen som en förlängd arm riskerar andra myndigheters kontrollinsatser att lamslås. Därför behövs en medverkan av Polisen för att myndighetssamverkan ska fungera.

Enskilda representanter för Polisen har i andra sammanhang framfört att de inte lägger resurser på att beivra brott mot regelverket för taxi eftersom det saknas ett nationellt uppdrag att göra det. Även den statliga taxiutredningen (SOU 2016:86) konstaterade att Polisen inte har tillräckliga resurser för detta. Vidare har också Transportstyrelsen i sin rapport om beställaransvaret (N2015/06815/MRT) konstaterat att Polisen inte bedriver tillräcklig tillsyn.

Svenska Taxiförbundet bedömer att det borde vara möjligt för regeringen att ge ett tydligt nationellt uppdrag till Polisen att arbeta mot ekonomiskt fusk inom taxiverksamhet. Regeringen har exempelvis gett ett sådant uppdrag till Polisen när det gäller att motverka regelbrott kring utländska åkeriers cabotageverksamhet inom tunga vägtransporter.

Svenska Taxiförbundet ser allvarligt på att Polisen inte prioriterar arbetet med regelefterlevnad inom taxiverksamhet. Förbundet efterfrågar därför att inrikesministern tar initiativ för att följande åtgärder blir genomförda:

  • Ge Polisen ett tydligt uppdrag att medverka till myndighetssamverkan för en bättre regelefterlevnad av aktörer som ägnar sig åt taxiverksamhet
  • Ge Polisen ett nationellt uppdrag att motverka ekonomiskt fusk via användning av digitala taxiplattformar, i syfte att minska problemet med olaglig hantering av taxameter och taxameterkvitton
  • Ge Polisen ett nationellt uppdrag att motverka olaglig taxi via sociala medier, till exempel Facebook
  • Ge Polisen i uppdrag att utreda hur lagstiftningen behöver ändras för att myndigheten ska ges möjlighet att följa de digitala spår som den företagslika, olagliga taxiverksamheten lämnar efter sig

Svenska Taxiförbundet
Claudio Skubla
Förbundsdirektör

» Bilaga: Minnesanteckningar från möte i Policygruppen för en sund taxinäring, den 14 september 2020, kl. 13:00-16:00
» Hemställan i PDF-format