Komplettering till: Hemställan om akuta insatser för att hindra utslagning av taxiföretag

Med referens till Svenska Taxiförbundets hemställan den 20 april 2020 översänder vi härmed kompletterande information om kontantstödssystemen i Danmark och Norge.

De krisstöd som regeringen har presenterat hittills har inte varit anpassade för förutsättningarna inom taxibranschen. Förbundet presenterar därför i denna skrivelse en beskrivning av vissa åtgärder som våra grannländer har infört för att hantera den ekonomiska kris som har uppstått för företagen med anledning av Corona-viruset.

Åtgärder införda i Danmark och Norge
Svenska Taxiförbundet har tidigare påpekat att några av våra nordiska grannländer har vidtagit skarpare åtgärder, än vad som har införts i Sverige. Vad dessa åtgärder har gemensamt är att de innefattar direkta kontantstöd till företag som har drabbats av ett kraftigt omsättningsfall med anledning av Corona-virusets påverkan på ekonomin. Detta visar en insikt i att företag som har drabbats av ett kraftigt omsättningsfall, vars ände inte kan förutses, inte kan överleva.

Företagen inom taxibranschen präglas generellt sett av låga vinstmarginaler, och höga fasta kostnader (som ej består av hyreskostnader för lokal). Som en följd av detta är inte de krisåtgärder som regeringen har presenterat vare sig tillräckliga i omfattning eller tillräckligt väl anpassade för företagen inom taxibranschen. Avseende möjligheterna till lån saknas både tillgångar som kan utgöra säkerhet, p.g.a. den låga vinstmarginalen som har lett till att företagen inte kan bygga upp kapital, och intäkterna har i många fall i det närmaste helt försvunnit. Det finns därmed inte heller något skäl att anta att intäkter kommer att öka nämnvärt inom den närmsta framtiden. Många annars välmående företag står nu på ruinens brand. Reglerna om korttidsarbete är otillräckliga, dess nivåer räcker inte för att täcka de förlorade intäkterna, utan endast en del av kostnaden för arbetskraften. För övrigt är en stor del av kostnadsmassan kopplat till fordonen, vilket regeringen inte har lagt fram några förslag för att underlätta. Kostnaderna för att avställa ett taxifordon är drygt 35 000 kr, och detta innefattar inga lönekostnader. Från en omsättning per bil på uppemot 100 000 kr, har intäkterna sjunkit till i många fall mindre än 20 000 kr. Med de marginaler som råder i branschen finns det inget företag som kan klara sig under dessa förutsättningar under en längre period, vilket Förbundets ovan nämnda undersökning visar. Konsekvensen av att regeringen inte agerar innebär att vi nu står inför en massiv våg av konkurser bland taxiföretagen. Det spelar ingen roll hur välmående företaget var innan krisen, ställda utan intäkter kommer inget företag att klara sig.

Nedan följer en kort beskrivning av hur de direkta stöden har utformats i Danmark och Norge.

Norge
I Norge har det föreslagits ett system, där företag som har haft ett omsättningsfall kan ansöka om stöd för att täcka dess fasta kostnader. Alla skattepliktiga företag i Norge kan få ett kontantstöd för att täcka fasta kostnader, med vissa undantag (t.ex. finansbranschen och oljebranschen samt branscher som redan fått ett riktat stöd, t.ex. stödupphandling). Omsättningsfallet måste vara på minst 30 procent jämfört med samma period föregående år. Företaget kan få stöd utifrån de fasta, oundvikliga kostnaderna i företaget, och får högre stöd desto högre de oundvikliga fasta kostnaderna. Uthyrning av lokaler, ljus och värme, vatten och avloppsvatten, försäkring, hyra av utrustning och transportmedel samt nettoräntekostnader anses vara oundvikliga, fasta kostnader. Ytterligare regler kommer att fastställas om vad som kommer att anses vara oundvikliga fasta kostnader.

Bidraget kommer att uppgå till högst 90 procent av de oundvikliga, fasta kostnaderna för företag som stängs genom statligt beslut och 80 procent för andra företag. Avdrag (självrisk, egenavgift) fastställs till 0 NOK för företag som har beordrats att stänga och 10 000 NOK för andra företag. Ersättningsbelopp under en lägre gräns på 5 000 NOK betalas inte.

Minst 5 000 kr och max 30 miljoner kronor i fasta kostnader kan täckas. Stödet kan bli högre för koncerner. Systemet är i kraft för perioden mars till och med maj 2020.

Norge har även infört ett stöd till egenföretagare och frilansare med inkomst över ett visst belopp, i åldersgruppen 18-67 år, som har tappat hela eller delar av inkomsterna till följd av koronapandemin. Systemet ger en täckning på 80 procent för inkomster under cirka 600 000 NOK beräknat på årsbasis. Detta innebär att systemet maximalt kan betala 40 000 NOK per månad före skatt.

Danmark
Danmark har infört ett system där företag kan få ersättning för dokumenterbara fasta kostnader, inklusive till exempel hyror, räntekostnader och kontraktsrelaterade kostnader (t.ex. leasing) under en period där företagen utsätts för en stor intäktsnedgång.

Specifikt kompenseras en del av fasta utgifter med följande steg:

  • 80 procent om intäktsminskningen har varit 80-100 procent.
  • 50 procent om intäktsminskningen har varit 60-80 procent.
  • 25 procent om intäktsminskningen har varit 40-60 procent.

Operatörer som måste vara helt stängda enligt beslut från staten kommer under denna period att kompenseras, motsvarande 100 procent. av de fasta kostnaderna.
Ingen ersättning kan sökas om de fasta utgifterna uppgår till mindre än 25 000 DKK under perioden (med beaktande av utgifterna i revisorns rapport som krävs för ansökan). En maximal ersättning på 60 miljoner danska kronor kan erhållas. Ersättning kan utgå för maximalt tre månader. Företaget lämnar in en granskad redovisning av fasta kostnader för de tre föregående månaderna. Företaget bekräftar med god tro att intäkterna har sjunkit. Därefter betalas ersättningen ut till det företaget. Kontinuerliga slumpmässiga kontroller utförs och vid periodens slut kontrolleras intäkterna på basis av momsrapporter, varefter en efterföljande justering kommer att göras motsvarande det faktiska inkomstbortfallet.

Danmark har även infört ett stöd till egenföretagare. Kompensationen uppgår till 75 procent av den förväntade intäktsförlusten under perioden jämfört med de genomsnittliga intäkterna under det senaste räkenskapsåret. Kompensationen får dock inte överstiga 23 000 DKK per månad. Programmet är avsett för företagare som har minst 25 procent ägande och arbetar i företaget. Företaget får ha högst 10 heltidsanställda. Företaget måste ha varit registrerat senast den 1 februari 2020, och ha en beräknad minskning av intäkterna på minst 30 procent. För att omfattas ska företaget ha haft en omsättning på minst 15 000 DKK per månad.

Direktstöd vid omsättningsbortfall till taxiföretag i Sverige
Förbundet pekade i hemställan på behovet av ytterligare stöd till företagen, och gav tre exempel på tänkbara åtgärder varav ett var ett direkt kontantstöd. Förbundet anser att behovet av mer stöd särskilt gäller för småföretag, vilket taxibranschen till största del utgörs av. I en bransch som i princip har tappat 80 % av intäkterna, kan inte företagen överleva med den typ av stöd som regeringen har presenterat. Lån är inte tillgängliga, småföretagen som oftast inte har, eller har få anställda överlever inte med korttidsarbete och skattelättnaderna är otillräckliga. Utan åtgärder som ger kontanta tillskott utan krav på återbetalning kommer konkurserna att komma, och det snart.

Förbundet vill med denna skrivelse utveckla ett förslag till direkt kontantstöd där företag som har upplevt ett intäktsbortfall kompenseras för dess fasta kostnader under en period på max tre månader. Stödet skulle i enlighet med den danska modellen kunna uppgå till:

  • 80 procent om intäktsminskningen har varit 80-100 procent.
  • 50 procent om intäktsminskningen har varit 60-80 procent.
  • 25 procent om intäktsminskningen har varit 40-60 procent.

Detta kan kopplas till ett tak på det totala stödet, vilket säkerställer att det i större utsträckning gynnar småföretag (ett lägre tak täcker i större omfattning en större andel av de förlorade intäkterna för ett mindre företag). Denna åtgärd skulle ge den förstärkning av likviditeten som krävs för att taxiföretagen skulle kunna överleva den värsta krisen. Samma upplägg skulle vara till fördel för andra småföretag inom andra branscher, som t.ex. restaurang- och frisörbranscherna.