Regeringens omställningsstöd är för litet och kommer för sent – stödet behöver förlängas och tidigareläggas

Den 30 april 2020 presenterade regeringen ett förslag till stöd baserat på omsättningstapp. Svenska Taxiförbundet bedömer att detta stöd är för begränsat och att det träder i kraft för sent. Stödet är i den form det presenterades inte tillräckligt för att rädda taxiföretagen från stundande konkurser. Valet för regeringen är att utvidga och tidigarelägga stödet eller passivt vänta och se hur taxiföretagen går under.

Regeringen beskriver det föreslagna stödet som ett omställningsstöd. Redan benämningen vittnar om att stödet inte är anpassat efter hur verkligheten ser ut. Taxibranschen har förlorat en stor del av intäkterna, för företagen inom storstadsregionerna är det inte ovanligt med minskningar på 90 % av intäkterna. Regeringen hänvisar till att stödet kan underlätta för företagen att ställa om, som exempel anges ”taxiverksamhet som kan ställa om till leveranser”. Företagen i taxibranschen har inte suttit passiva under denna kris. I den mån det går har företagen anpassat sig efter den rådande verkligheten. Företagen har redan nu ställt om till att köra leveranser och bud, men detta kan aldrig ersätta det efterfrågetapp som Corona-viruset har orsakat. Företagen har ställt av bilar, vilket har ökat med mer än 500 procent sedan årsskiftet och detta har minskat kostnaderna men inte på ett sätt som gör att företagen kan överleva ens under en kortare period om intäktstappet fortsätter. Konkurserna har redan ökat med 200 procent, och utifrån bilden som Förbundets medlemmar ger är det först i maj och juni som krisens effekter kommer att synas fullt ut i statistiken på konkurserna. Förbundet har utfört en enkät bland medlemmarna som visar att sju av tio taxiföretag inte kommer att överleva maj 2020.

Regeringens råd och rekommendationer har haft en stark påverkan på taxiföretagen. Flyg ställs in, människor arbetar hemma och riskgrupper isolerar sig. Allt detta sammantaget gör att en av få kvarvarande intäktskällor är skolskjutsar. När skolterminen nu närmar sig sitt slut förlorar taxiföretagen den enda kvarvarande stabila intäktskällan. Detta gör det än mer akut med ett stöd som utbetalas snabbt.

För företagen inom taxibranschen är det uppenbart att krisen är djup, att den kommer att fortsätta under en längre period framåt och att det föreslagna stödet inte är tillräckligt för att företagen ska kunna klara sig. Sedan stödet presenterades har Förbundet dagligen fått samtal från förtvivlade medlemmar som påpekar att stödet kommer för sent, att de inte klarar sig till början av juli, och att det omfattar för få månader. Krisens effekter är inte begränsade till mars och april, och då kan inte heller stödet vara det.

Det är inte realistiskt att en hel bransch ska ställa om. Förbundet inser att en del företag inte kommer att klara denna kris, men frågan är hur många som ska göra det? Tiotusentals jobb riskerar att försvinna och många orter kommer att drabbas dubbelt. Taxiföretag som bedriver viktig samhällsservice – färdtjänst, rullstolstaxi, sjukresor och skolskjuts – riskerar konkurs. Det leder till att många orter kommer att förlora viktig service som aldrig kommer tillbaka.

Förbundet förslår därför att:

  • Stödet tidigareläggs. Utbetalningen bör göras redan nu, via skattekontot, och regleras i efterhand i juli, och att
  • Stödet förlängs så att ekonomiskt stöd ges för varje månad så länge som den akuta krisen pågår.