Så räddar vi företagen och jobben inom taxinäringen

Förbundet har tidigare påpekat behovet av ytterligare insatser för att rädda företagen och jobben inom taxinäringen. Regeringen har presenterat ett flertal stödåtgärder, varav en del kan lindra de akuta problemen något, men inga av dem löser taxinäringens fundamentala utmaning just nu – ett i princip totalt intäktsbortfall. Idag har privat- och företagsresor upphört. Kostnaderna kvarstår, medan intäkter och därmed lön till hyra och mat på bordet nästan är utraderade. Nedan beskrivs två förslag som kan göra stor skillnad.

Regeringens senaste stödpaket, med bland annat förändringar av a-kassereglerna, är ett välkommet tillskott, men Svenska Taxiförbundet efterfrågar fler insatser som räddar de befintliga företagen och jobben inom taxinäringen.

Läget är akut. Hård konkurrens och låga vinstmarginaler under många år har resulterat i en bransch utan skyddsvallar. I en bransch som präglas starkt av småföretagande riskerar den nuvarande krisen att leda till personliga tragedier för alla de entreprenörer som har tagit steget och startat ett eget taxiföretag.

Om Regeringen vill rädda taxiföretagen behövs insatser omgående. Utan snabba åtgärder riskeras en hel taxinäring att slås ut och att företag som kan utföra samhällsviktiga funktioner kommer att saknas på många orter. Det handlar om nödvändiga samhällsfinansierade resor, där man riskerar att stå helt utan utförare, fordon och förare om inget görs. Varken färdtjänst, sjukresor eller skoltrafik kan utföras om taxiföretagen går i konkurs.

Svenska Taxiförbundets förslag till snabba riktade åtgärder

 1. Företag med lokaler som stor kostnadspost har fått lättnader. För ett taxiföretag är det inte hyreslokalen, utan bilen och hyran till beställningscentralen som är de stora kostnadsposterna. Stödet behöver utvidgas så att det omfattar andra kostnader än hyra, för branscher där den största kostnadsposten är en annan.
 2. Regeringen behöver komplettera sitt krispaket med riktade åtgärder till taxiföretagen. Det behövs riktiga pengar i form av ett överbryggningsstöd direkt till företagen. Stödet bör baseras på redovisade intäkter enligt momsredovisningen från taxiverksamhet under det föregående kalenderåret.

Exempel på framsynta stödinsatser för små och mellanstora företag beslutade i Norge, Danmark och Finland

Nedanstående genomgång bygger på beslutade och aviserade åtgärder per den 31 mars 2020. Av genomgången framgår att samtliga tre grannländer Norge, Danmark och Finland har åtgärder som direkt stöder enmansföretagares och småföretagares inkomster eller reducerar deras fasta kostnader.

Norge

 • Egenföretagare garanteras 80 procent av den genomsnittliga inkomsten de tre senaste åren, upp till 600 000 NOK.
 • Direktstöd för fasta kostnader till företag med stort omsättningstapp, på 10-20 miljarder NOK per månad.
 • Moms för persontransporter och hotell sänks från 12 procent till 8 procent.
 • Staten står för 100 % av lönen från dag 3 till dag 20 för de som permitteras av krisdrabbade företag.
 • Statlig lånegaranti för banklån till små och medelstora företag, för 50 miljarder NOK.
 • Företag kan skjuta upp inbetalning av statliga skatter och avgifter.
 • Staten tar över sjukersättningen från dag 4, för coronarelaterad sjukfrånvaro.

(Källa: regjeringen.no)

Danmark

 • Stödpaket på 40 miljarder DKK som täcker mellan 25 och 80 % av småföretagens fasta kostnader, till exempel för hyra. Paketet gäller alla branscher för bolag där omsättningen fallit med mer än 40%.
 • Egenföretagare kan få ersättning för 75 % av omsättningstappet, upp till 23 000 DKK per månad – för familjeföretag upp till 34 000 DKK per månad.
 • Staten täcker sjukersättningen från dag 1 för små- och mellanstora företag.
 • Staten står för 75 % av lönen när företag permitterar fast anställd personal, upp till 23 000 DKK. Timanställda kan få kompensation för upp till 90 % av lönen.
 • Staten går i borgen för upp till 70 % av små och medelstora företags nya lån, ifall omsättningen minskat med över 50 %.
 • Små och medelstora företag kan skjuta upp moms- och skatteinbetalningar, vilket skapar 40 miljarder DKK i likviditet.

(Källa: regeringen.dk)

Finland

 • Staten ger 300 miljoner euro i direktstöd till små företag med upp till fem anställda som drabbas av coronakrisen, som ej behöver återbetalas.
 • Staten skjuter till 100 miljoner euro till kommunerna, där ensamföretagare kan ansöka om finansiering, för fasta kostnader som hyror.
 • Småföretagare kan få arbetslöshetsersättning från första dagen, utan krav på att företaget upphör.
 • Statsägda företagsfinansiären Finnvera går i borgen upp till 80 % för driftskapitallån för små- och medelstora företag för lån upp till 1 000 000 euro, och beviljar amorteringsfrihet i två år.
 • Betalningstiden för företagare förlängs till tre månader för avgifter för arbetspensionsförsäkring och pensionsförsäkring.
 • Betalningstiden för inbetalning av skatter förlängs till tre månader, och dröjsmålsräntan sänks till 4 %.
 • Små- och medelstora företag som hyr sina lokaler av staten får två hyresfria månader i april och maj.
 • Fordringsägares rätt att yrka att sätta företag i konkurs begränsas tillfälligt.

(Källa: Valtioneuvosto.fi)

Svenska Taxiförbundet

Claudio Skubla
Förbundsdirektör