Taxibranschen är i kris men bistår gärna för att hjälpa vården och omsorgen i det svåra läget

Taxibranschen och Svenska Taxiförbundet efterfrågar dialog om gemensamma insatser för att kunna bibehålla taxiverksamhet och särskild kollektivtrafik nu och i framtiden

Taxibranschen har vidtagit ett stort antal åtgärder och egna rutiner för att förhindra spridningen av coronaviruset samtidigt som vi har kunnat upprätthålla vårt viktiga samhällsuppdrag. Åtgärderna fokuserar på att minska smittspridningsrisker, värna anställdas arbetsmiljö och skydda kunderna med ett särskilt fokus på riskgrupper. Samlat bedömer vi att vi vidtagit nödvändiga åtgärder för att både undvika smittspridning och uppfylla samhällsuppdraget. Men nu behöver vi hjälp. Ytterligare insatser måste till, där du som Landshövding, med din samordnande funktion och direktkontakt med Regeringen, kan spela en avgörande roll.

Den samlade taxibranschen befinner sig i ett akut läge. Förutom att affärs- och privatresor har rasat så har även de samhällsfinansierade resorna minskat oerhört kraftigt. I en nära framtid ser vi att det akuta läget kan leda till att det varken på kort eller lång sikt kommer finnas aktörer som kan genomföra särskild kollektivtrafik som exempelvis färdtjänst, rullstolstaxi, sjukresor och skolskjuts, och därmed kommer inte samhället att klara av sitt grundläggande uppdrag för utsatta grupper med särskilda behov.

Våra taxibolag består av åkerier med endast en eller ett fåtal anställda som underleverantörer. Därför är hittills presenterade statliga krispaket från staten inte tillämpliga för oss, utan där ser vi ett tydligt behov av att vi fortsatt tydliggöra problematiken för staten så man har möjlighet att återkomma med kompletteringar på området. Vi ser däremot ett antal andra möjliga lösningar på regional nivå som kan dämpa de mest akuta problemen. Vi förstår att en fungerande marknad med seriösa aktörer är lika viktig för dig som för oss – och därför hoppas vi kunna få till en dialog i närtid med fokus på att få till gemensamma lösningar i det här akuta läget.

Bland annat Region Värmland och Region Stockholm har fattat beslut om att upprätthålla volymer vilket förbättrar förutsättningarna, men ytterligare steg behöver tas.

Konkreta förslag på lösningar

 • För att branschen ska överleva måste vi få tillräcklig ersättning för den trafik som är beställd. Det är av central betydelse att man håller uppe nivån i enlighet med beställningar och avtal så att tjänsterna ska kunna levereras nu och i en framtid efter Covid-19. Den outnyttjade kapaciteten i systemet kan då användas till andra samhällsnyttiga resor, som t ex
  • att skjutsa vård- och omsorgspersonal (eller annan nyckelpersonal) till och från arbetsplatsen så de undviker smittorisk i största möjliga mån
  • att transportera sjukvårdsmaterial/förbrukningsvaror/läkemedel till vård- och omsorgsverksamhet
  • Livsmedels- och mattransporter eller paketleveranser till äldre, så att de inte behöver utsättas för smittorisk.
 • På grund av smittorisk bör man tillfälligt upphöra med samordnade resor i färdtjänst, sjukresor och skolskjuts. Har man endast en passagerare i varje bil minskar smittorisken och volymen upprätthålls. Stockholms stad, Malmö, Region Skåne, Uppsala m fl har redan fattat beslut kring detta och vi hoppas att fler följer efter. En tydlig rekommendation från nationell nivå vore en stor tillgång.
 • Ta tillfälligt bort eventuella tak i antalet resor enskild individ kan göra, så att man ger de som behöver resa, chansen att göra det.
 • Transport av samhällsviktig personal, som t ex vårdpersonal som ska på hembesök.
 • Anropsstyrd trafik på sträckor i kollektivtrafiken där resandet är lågt.

Regionerna har ansvar som Regionala Kollektivtrafikmyndigheter, men även staten bör ta en del av ansvaret för att rädda branschen som är viktig som grundläggande samhällsfunktion men också för besöksnäringen i hela Sverige. Några RKM, däribland Skåne, har redan bistått i att rekommendera kommunerna att upphöra med samplanerade resor, vilket vi hoppas att fler kommer göra.

Eftersom en stor del av de krispaket som hittills har presenterats i huvudsak är utformade för storföretag, är det angeläget att det snabbt kompletteras med insatser som skapar förutsättningar även för små företag att överleva:

 1. Kontantbidrag i form av ett överbryggningsstöd direkt till småföretagen. Stödet bör baseras på redovisade intäkter enligt momsredovisningen från verksamheten under det föregående kalenderåret.
 2. Slopade arbetsgivaravgifter. I detta akuta läge kan småföretagen inte betala avgifter för medarbetare som inte arbetar.
 3. Vidgat system för hyresreduceringar. För till exempel taxiföretagen är det bilen och avgiften till beställningscentralen som är hyran.

Många taxiåkerier kommer inte att klara sina betalningar fram till dess att den sänkta arbetsgivaravgiften eller återbetalningar för korttidspermitteringar ger effekt. För att undvika ett stort antal onödiga konkurser måste pengarna finnas hos företagen före den 13 april för att undvika onödiga konkurser dagen före skatteinbetalningarna. Därmed är det nu upp till regeringen hur många småföretag som ska överleva denna svåra situation.

För att kunna bedriva taxiverksamhet måste man ha trafiktillstånd, vilket kräver en taxiföretagar-utbildning och godkänt prov hos Trafikverket men också att man inte har några skatteskulder eller saldo hos Kronofogdemyndigheten. Går man i konkurs eller hamnar på obestånd dras trafiktillståndet in och man kan inte få tillbaka det. I bästa fall utfärdar Transportstyrelsen en spärrtid på 3-5 år och har man då inga skulder kan man söka på nytt. Denna regel borde kunna hävas tillfälligt.

Fordonen som används för rullstolstaxi är specialbyggda. Kan man inte betala skulderna kommer leasingföretagen återta fordonen och de som har lång erfarenhet har aldrig sett återtagna fordon i branschen igen. Istället säljs de vidare för att de ska få in pengar. I princip gäller samma sak med vanliga taxibilar med monterad taxameter för ca 30 000kr förutom kostnaden för själva bilen. Betalar man inte leasing eller avbetalningar, hämtas bilen in till vidareförsäljning.

Hjälper man inte taxibranschen nu, kommer det inte finnas åkare och taxifordon efter Corona. Olika RKM har hittat lösningar för bussbolag som kör på entreprenad – nu gäller det att fler följer efter och hittar lösningar även för den särskilda kollektivtrafiken. Annars finns ingen kvar som kan köra den!

Givet situationen krävs skyndsamma åtgärder. Vi hoppas därför att du kan hjälpa till att föra informationen vidare och bidra till att det hittas konkreta lösningar. Ytterligare en konkret lättnad, skulle vara om man tillfälligt upphör att ta ut trängselskatter, terminalavgifter vid stationer, hamnar, flygplatser mm. Vi vet att detta är uppdelat på flera aktörer, men att staten har ett avgörande inflytande över flertalet av dessa.

Vi, eller de lokala/regionala taxiföretagen står gärna till tjänst för att ge kompletterande information eller en bild över situationen idag.

Med vänlig hälsning

Claudio Skubla
Förbundsdirektör