Rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar (DAC7)

Lagrådet är positiv till Regeringens lagförslag om att införliva de nya EU-reglerna i svensk rätt: Rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar (DAC7)
Speciellt positivt är att Lagrådet instämmer med Svenska Taxiförbundet om behovet av klara och tydliga definitioner i själva lagtexten. Regeringen har förtydligat att t.ex. persontransporter med taxi ska omfattas av reglerna. Taxiförbundet har framfört att detta borde klargöras och förtydligas i själva lagtexten för att undvika missförstånd om vad som egentligen ska omfattas av reglerna.

Lagrådet skriver följande;

”Lagrådsremissen är mycket komplex och teknisk. Det hade varit en fördel om det fanns en inledning med en beskrivning av och exempel på vilken typ av försäljning som omfattas och vilken sorts plattformsoperatörer som ska tillämpa de nya reglerna”

Taxiförbundet ska nu söka få Regeringen att ta in denna beskrivning i själva lagtexten i den proposition som sen lämnas till riksdagen.

Kontakt: Förbundets jurist Tommy Pilarp tommy.pilarp@taxiforbundet.se

Lagrådets yttrande kan tas del av här!