RUT-avdrag för taxi kan minska privatbilismen med en fjärdedel

Peter Norman, ordförande Svenska Taxiförbundet och Monica Renstig, rapportförfattare presenterade idag en ny rapport som visar att med ett lägre pris på taxi skulle resenärer i ökad utsträckning kunna kombinera taxi och kollektivtrafik, istället för att köra egen bil hela resan. Den totala effekten skulle bli fler taxiresor, men också fler kollektivresor och därmed totalt sett färre bilresor.

Representanter för skatteutskottet kommenterade rapporten. Ordföranden Per Åsling välkomnade förslagen och menade att det behövs åtgärder för att stödja den seriösa taxinäringen i hela landet. Ledamot Helena Bouveng (M) pekade på att rapporten löser många samhällsfrågor som är på agendan idag. Framför allt handlar det om att vi behöver en beteendeförändring, vi måste gå från privat bilägande till att åka mer kollektivt. Vice ordförande Jörgen Hellman (S) ansåg att rapporten pekar på behovet av en skattereform, det behövs ett nytänk som på ett bättre sätt involverar de behov vi ser i samhället idag.

Beräkningarna är avgränsade till Stockholm. För länet, där det varje dag görs nästan 900 000 bilresor, uppskattas att personbilstrafiken skulle minska med minst 10 procent och i innerstaden med på sikt mellan 20 och 30 procent om ett Rut-avdrag infördes. Effekten skulle sannolikt öka över tiden då alltfler skulle kunna avstå från att äga en egen bil.

För Stockholms innerstad, som varje dag har 215 000 in- och utgående privatbilsresor, skulle dessa minska med upp till 65 000 eller med mer än en fjärdedel. En så stor minskning skulle få avsevärda effekter, med nyttor för såväl konsument som samhälle. De farliga ämnen som framförallt orsakas av dubbdäck skulle på Essingeleden minska med 10 procent. Stockholms 36 000 parkeringsplatser skulle kunna minskas med mellan 20 och 30 procent och istället kunna ge bredare trottoarer och större plats för cyklister.

Rapporten lyfter också fram att ett Rut-avdrag för taxi skulle kunna bli ett enklare och billigare alternativ till färdtjänsten. Kostnaderna för färdtjänst i Stockholms län uppgår till 1,4 miljarder kronor årligen. Det är emellertid få av de 70 000 personer som beviljats färdtjänst som använder tjänsten ofta. Hela 86 procent gör mellan en och tre resor per månad och 27 procent gör ingen alls – samtidigt som de kostar i hantering.

Ytterligare skäl till att införa Rut-avdrag för taxi är den starkt växande svarta taxiverksamheten som på vissa orter i Sverige slagit ut den seriösa taxinäringen. En skattereform för taxi skulle sannolikt bidra till att göra svarta taxitjänster vita.

Bakgrund
Enligt Trafikverket måste antalet bilar i Stockholm minska med 30 procent fram till år 2030 om de klimatmål som satts upp ska kunna nås. Samtidigt visar alla prognoser att biltrafiken istället kommer att öka med 30 procent i Stockholmsregionen.

Vid sidan av bilen är taxi det mest flexibla färdmedlet. Dock är det få privatpersoner som använder taxi som en del av kollektivtrafiken i sin vardag. En av anledningarna är det upplevs som alldeles för dyrt, vilket till stor del beror på att cirka 60 procent av taxis kostnader består av skatter och lagstadgade avgifter.

Läs hela rapporten här