Sänk momsen på drivmedel! Om Polen kan, kan Sverige

Svenska Taxiförbundet har tidigare uppmanat Regeringen att sänka momsen på drivmedel för att stödja transportnäringen under rådande kris med höga bränslepriser. En sådan sänkning skulle kunna vara tillfällig och som minimum sträcka sig till EU:s lägsta normalskattesats för moms om 15 procent. Sverige tillämpar en normalskattesats om 25 procent för moms på drivmedel.

Polen har valt att tillfälligt sänka momsen på bensin och diesel fr o m den 1 februari 2022 från tidigare 23 procent till åtta procent, dvs under den lägsta normalskatte-satsen för moms. Polen nyttjade möjligheten att utöver den reglerade normalskattesatsen tillämpa *reducerade skattesatser på specifika varor och tjänster. De reducerade skattesatserna får inte vara lägre än fem procent.

– Sverige har därmed alla möjligheter att sänka momsen på drivmedel till 15 procent. Det skulle, tillsammans med sänkning av energi- och koldioxidskatterna till EU:s minimiskattenivåer, innebära en prissänkning vid pump med cirka fem kronor, säger Bawer Coskun, förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet.

Svenska Taxiförbundet uppmanar därför Regeringen att snarast undersöka möjligheten sänka momsen på drivmedel till lägsta normalskattesats. Det skulle rädda den svåra situation som transportbranschen drabbats av.

* Enligt EU Kommissionen kan medlemsländer själva välja de momssatser man anser mest lämpliga i enlighet med sin skattepolitik, så länge man respekterar EU:s regler.

I december 2021 antog EU:s finansministrar nya momsregler vilka skulle kunna ge medlemsstaterna mer flexibilitet att tillämpa reducerade skattesatser på varor och tjänster. Dessa nya regler har ännu inte trätt ikraft men EU-kommissionen tycks inte ha invänt mot att Polen tillämpar en reducerad momsskattesats, dvs åtta procent på drivmedel.

Pressmeddelandet i Word fil