Svenska Taxiförbundets önskelista till den nya regeringen

Taxi har alla möjligheter att bidra till framtidens delade mobilitet och bli en än viktigare inkörsport till arbetslivet. 

 • Reformera reglerna för Taxiförarlegitimation och gör dessa mer trafikslagsneutrala
 • Möjliggör för ungdomar att utbilda sig till taxiförare vid gymnasiets yrkesutbildningar eller genom andra av regeringen förordnade utbildningsanordnare
 • Avskaffa två-årsgränsen som idag existerar och gör att en arbetssökande måste vänta två år efter erlagt B-körkort innan ansökan om taxiförarlegitimation kan göras.

Säkerställ att taxiverksamhet bedrivs på lika villkor och med en sund konkurrens

 • Ge Polismyndigheten, Skatteverket samt Transportstyrelsen verktyg att kontrollera taxiverksamhet i utökad omfattning.
 • Arbeta för att oseriösa aktörer inte tilldelas uppdrag vid upphandling av samhällsbetalda resor som sjukresor, färdtjänst eller skolskjuts.

Taxi kan bli en del av den framtida utbyggnaden av kollektivtrafiken. Låt anropsstyrd taxi vara en aktiv del av framtidens mobilitet där människors tillgänglighet till samhällsviktiga funktioner kan säkerställas.

 • Låt anropsstyrd taxi vara en kollektivtrafiklösning för att komplettera traditionell kollektivtrafik genom persontransporter i glest befolkade områden till/från större kollektivtrafikcentra.

Arbeta för möjliga lösningar för drivmedelsbehovet utan att miljömålen riskeras

 • Säkerställ att Sveriges skatteundantag för biobränsle, som går ut 31/12 2022, förlängs
 • Frys reduktionsplikten på 2020 års nivå fram till 31/12 2025. Utred under tiden ett nytt system och inför nya nivåer från och med 1/1 2026.
 • Överväg två system med reduktionsplikt beroende på om drivmedlet används yrkesmässigt (kommersiellt såväl som i samhällsbetalda transporter)
 • Utnyttja möjligheten i EU:s Energiskattedirektiv till att införa en lägre skattesats på kommersiell diesel (samt offentligt-utförda transporter)
 • Överväg även differentierade bensin- och dieselskatter beroende på om transporten är privat eller kommersiell (samt offentligt utförd)

Inför en liknande mobilitetsbudget som finns i Belgien och möjliggör för arbetstagare att byta ut en tjänstebilsförmån mot resor med kollektivtrafik, inklusive taxiresor.