Taxi Stockholm begär utträde ur Svenska Taxiförbundet

Förbundet mottog i samband med sitt styrelsemöte 31 augusti en anmälan från Taxi Stockholm att man lämnar Svenska Taxiförbundet i enlighet med förbundets stadgar fr o m kommande årsskifte.

Detta är ett tråkigt besked för förbundet och svensk taxinäring när ett av Sveriges största och mest traditionsrika taxiföretag valt att ta detta steg.

Förbundet har efterfrågat bakgrunden till beslutet från Taxi Stockholm. I Förbundsstyrelsen har det inte förekommit någon oenighet eller säryrkanden om förbundets branschpolitiska verksamhet.

Svenska Taxiförbundet har gjort en omstart och ökat den näringspolitiska verksamheten. Det har skett bl a med framgångar för konkurrens på lika villkor genom påverkan på DAC 7-remissen från regeringen om beskattning av taxiinkomster i Sverige, intensivt lobbyarbete för sänkt åldersgräns för taxiförarlegitimation och genom ökad aktivitet och kommunikation om upphandling av färdtjänst, sjukresor och skolskjutsar.

Förbundets branschpolitiska verksamhet fortskrider enligt plan. Vi kommer också att göra en översyn av planeringen inför nästa år med anledning av beskedet.

Med vänliga taxihälsningar

Lennart Kalderén, Förbundsordförande