Transportstyrelsen meddelar avgiftshöjningar

Transportstyrelsen har den 1 december 2021 meddelat ändringar i föreskrifter om avgifter (TSFS 2016:105).

Ändringarna träder ikraft den 1 januari 2022 med undantag för bestämmelsen om tillsynsavgift för taxiförarlegitimation. Denna avgift var ny och träder således ikraft först den 1 januari 2023.

I de flesta fall har Transportstyrelsens (TS) höjning blivit marginellt lägre än vad som först var aktuellt medan den i en del fall är den oförändrad.

Avgiften för taxiförarlegitimation höjs från 1200 till 2300 (TS föreslog först 2800) och att ett förhandsbesked om TFL höjs från 800 till 1300 (TS föreslog först 1500). Dessa avgifter höjs rejält från tidigare nivån och TS ”sänkning av höjningen” efter remisskritiken är marginell. Just dessa två avgifter blir mest kännbara för den enskilde chauffören…. Att nämna kan också vara att tillsynen av Redovisningscentralerna höjs från 5000 till 7100 (TS föreslog först 8000) och att tillståndet för taxitrafik höjs från 5100 till 8100 (TS föreslog först 9100). Dessa höjningar slår då även mot åkerierna och Redovisningscentralerna.

Svenska Taxiförbundet har efterfrågat en genomlysning och redovisning av kostnadsökningen för att klargöra att kostnadsökningen verkligen kan hänföras direkt till taxiverksamheten samt att ökade regeringsanslag snarare borde täcka kostnaderna.

Svenska Taxiförbundet beklagar att Transportstyrelsen väljer att gå vidare med det förslag om avgiftshöjningar som meddelades i juni. Det kommer dessvärre att slå mot en redan hårt drabbad bransch och Svenska Taxiförbundet hade åtminstone förhoppningar om att avgifterna i alla fall inte skulle höjas förrän tidigast 1 januari 2023.

För Svenska Taxiförbundet återstår nu arbetet med att föreslå Regeringskansliet att riktade stödåtgärder bör införas för att mildra de negativa effekter och konsekvenser denna avgiftshöjning kan leda till.

För taxibranschens del redogörs för nedan ett axplock av berörda avgiftsposter.  Föreskrifterna samt remissinstansernas svar kan tas del av via Transportstyrelsens hemsida Remissammanställning av förslag till förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter – Transportstyrelsen

De nya avgifterna redogörs för i  Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter, TSFS 2021:115