Aktuella remisser

Utfasningsutredningen

Utredningen, föreslår olika åtgärder för hur Sverige ska kunna fasa ut fossila drivmedel i Sverige kostnadseffektivt, hållbart och inte minst miljömässigt. Fortsatt ska grundläggande tillgänglighet tillgodoses. Remissvar ska lämnas fredagen den 6 september.

Sammanfattning:

 • Användningen av fossila drivmedel i inrikes transporter och arbetsmaskiner i Sverige ska vara utfasade senast år 2040. Utfasningsåret bör vara ett riksdagsbundet etappmål.
 • Utfasningen kan ske på ett så hållbart och kostnadseffektivt sätt som möjligt genom en kombination av en omfattande elektrifiering, minskad trafik genom ett mer transport-effektivt samhälle, och en övergång till långsiktigt hållbara förnybara drivmedel. Främst vägtransporterna bör elektrifieras så långt och snabbt som möjligt så att förnybara flytande och gasformiga drivmedel frigörs för användning inom arbetsmaskiner, flyg och sjöfart.
 • De för utfasningen mest centrala styrmedlen behöver skärpas i närtid. Det handlar främst om att:
  • Sverige bör verka för att EU-omfattande nollutsläppskrav med tydliga tidtabeller införs på nya personbilar, lätta lastbilar och tunga fordon.
  • De offentliga insatserna för laddinfrastruktur behöver samordnas bättre, takten öka och hinder röjas.
  • Reduktionspliktsystemet bör förändras genom att (i) samma reduktionskrav ställs på diesel och bensin, (ii) rena och höginblandade flytande biodrivmedel förs in under systemet och (iii) en särskild kvot införs för avancerade biodrivmedel och elektrobränslen.
  • Förutsättningarna för att omforma reduktionsplikten till ett utsläppshandelssystem bör utredas, i samspel med pågående utveckling inom EU.
 • Ett nationellt förbud mot nya bensin- och dieseldrivna personbilar bedöms som svårt att införa, inte minst ur EU-rättslig synpunkt.
  • Sverige bör i stället verka för EU-omfattande nollutsläppskrav i förordningen (2019/631) om nya bilars koldioxidutsläpp till 2030 eller strax därefter och senast 2035.
  • På nationell nivå föreslås ett riksdagsbundet mål om endast nollutsläppsfordon (NUF) i nybilsförsäljningen av personbilar 2030. Med NUF menas fordon utan koldioxidutsläpp vid körning (från ”avgasröret”). EU-kraven kompletteras med fortsatt utveckling av de nationella styrmedlen.

I arbetet mot ett mer transporteffektivt samhälle kan taxinäringen spela en viktig roll. Med åtgärder som ger möjligheter för individer att åka kollektivt med taxi som komplement för hela resan, skapas verkliga alternativ till att köra egen bil.

 

Transportstyrelsens avgiftshöjningar

Transportstyrelsen har föreslagit att avgifterna för tillsyn, tillståndsprövning och registerhållning ska höjas per den första januari 2022. Remissvar ska lämnas den 27 september.

För taxibranschen är berörda avgiftsposter enligt nedan

AvgiftspostAvgiftAvgift
20212022
Tillsyn av företag med trafiktillstånd enligt yrkestrafiklagen1 500 kr1 650 kr
Tillsyn av taxiförarlegitimation0 kr175 kr
Tillsyn av redovisningscentraler5 000 kr8 000 kr
Tillstånd för taxiförarlegitimation5 700 kr9 100 kr
Taxiförarlegitimation1 200 kr2 800 kr
Förhandsbesked taxiförarlegitimation800 kr1 500 kr
Undantag från föreskrifter taxiförarlegitimation1 200kr1 500kr
Undantag från föreskrifter taxiprov1 200kr4 500kr
Övriga undantag taxitrafikförordningen2 500kr3 000kr
Avgift Vägtrafikregister65 kr75 kr
Avgift Registreringsskylt80 kr62 kr
Dubblett Registreringsbevis50 kr150 kr
Utgivande av tidigare ogiltig taxiförarlegitimation250 kr500 kr

För taxibranschen kommer höjningen minst sagt olämpligt och det kan för vissa utsatta åkerier ligga över marginalen och helt enkelt omöjliggöra framtida fortsatt verksamhet.

Förbundet kommer att uppvakta Transportstyrelsen och Regeringen (Infrastrukturdepartementet och Finansdepartementet) för att dels begära att höjningen skjuts upp till 1/1 2023 samt att Regeringen överväger att skjuta till extra anslag till Transportstyrelsen (för t.ex. ökade IT-kostnader) så att inte hela kostnadsmassan skjuts över på branschen genom avgiftshöjningar. Förbundet har framfört att det saknas transparens i förslaget, att det inte går att se hur avgiftshöjningarna har beräknats samt att det är orimligt att myndighetens overheadkostnader (löner, lokaler o dyl) ska belasta branschen med avgifter.

 

Kontroller på väg

Regeringen har föreslagit att flera åtgärder införs för att genom kontroller vid vägkant skärpa regelefterlevnaden. Remissvar ska lämnas den 26 september. Förslagen riktar sig mest till godstransportsektorn.

De enda förslagen som berör taxi är egentligen följande;

Förslag till lag om ändring i taxitrafiklagen (2012:211)

Regeringen föreslår att sanktionsavgift ska införas för överträdelse av kraven i 7 kap 3§. Det gäller kraven för

1) prisinformation, utmärkning av fordon och den lokalkännedom som taxiförare bör ha,

2) taxameterutrustning samt användning och kontroll av sådan utrustning,

3) skriftliga prov i yrkeskunnande och yrkeskompetens samt körprov för taxiförarlegitimation, och

4) avgifter för tillsyn och ärendehandläggning enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen.

Det bör främst kunna användas och bli aktuellt i punkterna 1 och 2.

Förslag till förordning om ändring i taxitrafikförordningen (2012:238)

Regeringen föreslår i ny 7 kap 3 § att sanktionsavgift om 10 000 påförs en tillståndshavare som bryter mot 2 kap. 10 §. (dvs. reglerna för utbyte av trafikansvariga där tillståndshavare ska anmäla byte till transportstyrelsen.

Vad gäller Taxi noteras problemet med kontroll av efterlevnad av vilotidsregler. Förslag på åtgärder saknas dock. Det kan inte uteslutas att Regeringen framöver kommer att försöka reglera vilotidsboken varför Taxiförbundet kan behöva föreslå lösningar för kontroll av vilotider som inte innebär att vilotidsboken alltid måste uppdateras och medföras.