Återbetalningskrav av stöd inom taxinäringen

Svenska Taxiförbundet hänvisar i all väsentlighet till tidigare kommunikation i ärendet samt Ert svar per den 2021-05-14.

Svenska Taxiförbundet har tidigare ifrågasatt Arbetsförmedlingens tidigare kommunicerade inställning gällande definitionen av ”hela lönen” under § 21 i förordningen om stöd för nystartsjobb. I myndighetens senaste kommunikation (2021-05-14) vidhåller Arbetsförmedlingen sin tolkning och tillämpning av begreppet ”hel lön”.

Svenska Taxiförbundet har tagit del av ett beslut från Arbetsförmedlingen 2015 då ett tidigare beslut om återbetalning av stöd återkallas efter att bokföringsunderlag presenterats som styrkte att den kontanta lönedelen ingick i den totala lönen. Myndigheten fann då att stöd ej erhållits på felaktig grund och tidigare beslut om återbetalning återkallades.

Svenska Taxiförbundet yrkar i och med detta på att Arbetsförmedlingen återkallar tidigare beslut om återbetalning i de fall där det går att genom redovisnings- eller bokföringsmaterial styrka att den kontanta delen av lönen ingår i den totala delen av lönen. Det faktum att kontantdelen då ej har betalats ut elektroniskt torde då vara av mindre betydelse då det primära torde vara att kunna styrka att korrekt lön betalats ut och att kontantdelen är en korrekt [mindre] del av den totala lönen.

« PDF: Angående tidigare skrivelser gällande återbetalningskrav av beviljade stöd inom taxinäringen – nystartsjobb

« Bilaga: Besked från Arbetsförmedlingen juni 2015