Att rädda taxi hela landet är ett politiskt ansvar

Skolskjuts, färdtjänst och sjukresor, så kallade särskilda persontransporter är en viktig marknad för taxiföretagen. De samhällsbetalda resorna svarar för ungefär hälften av taxinäringens intäkter, på vissa orter upp till 90 procent. Dessa transporter är således avgörande för taxiföretagens möjligheter att överleva. Det gäller framför allt på mindre orter och i glesbygd.

Det förekommer allt oftare att samhällsbetalda resor upphandlas i stora ”paket” med geografiska indelningar och med krav på att fordonen endast får användas för vissa typer av resor. Det hindrar taxiföretagen att erbjuda sina tjänster för flera kundgrupper; privat- och företagskunder under ett arbetspass. Det leder till ett dåligt kapacitetsutnyttjande och behovet av fler fordon ökar.

  • Vi upplever att taxi riskerar att tappa mark när alltfler upphandlingar slås samman och alltför höga krav ställs som fördyrar anbuden, säger Lennart Kalderén, ordförande Svenska Taxiförbundet. Därför har Taxiförbundet antagit en ny policy där vi  blir tydligare om taxis unika förutsättningar för att utföra samhällsuppdrag över hela landet.”

Svenska Taxiförbundet ser fram emot ett samarbete med de upphandlande myndigheterna som också värnar en fungerande taxiverksamhet på mindre orter.

samhallsbetalda-resor.pdf (taxiforbundet.se)

Kontakt: Lennart Kalderén, ordförande Svenska Taxiförbundet

mobil: 070 623 29 00, mail: lennart.kalderén@taxiforbundet.se