DAC7* – EU-direktiv för samarbete i fråga om beskattning

Den 22 mars 2021 antogs nya EU-reglerna med syfte att förbättra det administrativa samarbetet mellan medlemsstaterna i fråga om beskattning för att möta de utmaningar som den digitala plattformsekonomin medför.  De nya reglerna omfattar digitala plattformar både inom och utanför EU och kommer att börja gälla från och med den 1 januari 2023.

I och med ändringarna införs en skyldighet för plattformsoperatörer att rapportera säljarnas inkomster på deras plattformar och för medlemsländer att automatiskt utbyta denna information. Detta oavsett om varan säljs eller tjänsten omsätts i annat land än där plattformsföretaget verkar och har sitt registrerade säte (huvudkontor).

Det betyder t.ex. att en tjänst som omsätts i Sverige via en plattform ska redovisas av plattformsföretaget till Skatteverket i Sverige oavsett om plattformsföretaget är verksam i annat land.

Finansdepartementet utreder vilka författningsändringar som blir aktuella i Sverige och Skatteverket bistår finansdepartementet i detta. Det är alldeles för tidigt att säga när förslaget kommer ut på remiss – men Taxiförbundet bevakar frågan så att ”taxitjänster” kommer att omfattas av dessa regler.

Detta då en säljare som på en plattform bedriver något som definieras som ”berörd verksamhet” ska vara rapporteringsskyldig och med ”berörd verksamhet” avses bland annat ”uthyrning av transportmedel” eller ”personlig tjänst”. Taxiförbundet ställde tidigt frågan till Skatteverket om ”taxitjänster” omfattas av antingen ”uthyrning av transportmedel” eller ”personlig tjänst.

Skatteverket svarade först att de anser att taxitjänster omfattas av ”personlig tjänst”

I förlagan till OECDs direktiv, som ligger till grund för EU-direktivet, ges exempel på att transporttjänster kan vara taxitjänster.

Tanken är att DAC7 reglerna ska motsvara reglerna inom OECD så att det blir så lika som möjligt. Förbundet utgår just nu från, om inget annat framkommer som motsäger det, att taxitjänster som faller in under definitionen av plattform kommer att omfattas. Förbundet bevakar frågan hos Finansdepartementet som nu utreder de svenska författningsändringarna. Förbundet har även kontaktat EU-kommissionen för att säkerställa att taxitjänster faller inom direktivets ram och inte hamnar utanför.

*EU-direktiv 2011/16 om administrativ samarbete i fråga om beskattning – ändrat den 22 mars 2021 genom EU-direktiv 2021/514 (DAC7)