Klimatfrågan är central för en hållbar utveckling och Sverige har gjort åtaganden om att minska utsläppen av växthusgaser. Då transportsektorn står för en betydande miljö- och klimatpåverkan anser regeringen att det är angeläget att samhällsplaneringen i ökad utsträckning främjar en transporteffektiv samhällsstruktur som bidrar till hållbara livsmiljöer med minskad miljö- och klimatpåverkan. En sådan struktur kan därtill bidra till att uppnå många av de nationella miljökvalitetsmålen och även bidra till minskade markanspråk och barriäreffekter.

I betänkandet föreslås ett antal förändringar av bestämmelser i plan- och bygglagen i syfte att ge förutsättningar för stärkt planering för hållbar utveckling. Taxiförbundet är remissinstans och ska i möjligaste mån söka betona taxinäringens möjlighet att på ett positivt sätt bidra till denna utveckling. Remissvar skall vara inne den 13 september.

Dela artikel