Delar av betänkandet Stärkt planering för en hållbar utveckling

Klimatfrågan är central för en hållbar utveckling och Sverige har gjort åtaganden om att minska utsläppen av växthusgaser. Då transportsektorn står för en betydande miljö- och klimatpåverkan anser regeringen att det är angeläget att samhällsplaneringen i ökad utsträckning främjar en transporteffektiv samhällsstruktur som bidrar till hållbara livsmiljöer med minskad miljö- och klimatpåverkan. En sådan struktur kan därtill bidra till att uppnå många av de nationella miljökvalitetsmålen och även bidra till minskade markanspråk och barriäreffekter.

I betänkandet föreslås ett antal förändringar av bestämmelser i plan- och bygglagen i syfte att ge förutsättningar för stärkt planering för hållbar utveckling. Taxiförbundet är remissinstans och ska i möjligaste mån söka betona taxinäringens möjlighet att på ett positivt sätt bidra till denna utveckling. Remissvar skall vara inne den 13 september.