Hemställan till regeringen om akuta insatser för att rädda taxiföretagen

Taxibranschen är i akut kris. Därför har Svenska Taxiförbundet skickat en hemställan till finansministern, näringsministern och infrastrukturministern med begäran om ett riktat stöd till taxiföretagen så att de kan överleva coronakrisen.

Hemställan

Med anledning av det brådskande läget, med kraftigt ökat antal konkurser, hemställer Svenska Taxiförbundet om att staten omgående riktar ett överbryggningsstöd till taxinäringen som totalt omfattar två miljarder kronor under perioden fram till månadsskiftet maj-juni. Stödet behöver komma företagen till del med kort varsel för att hindra den utslagning som annars hotar enligt ovanstående lägesbeskrivning.

Regeringen bör överväga följande tre metoder för det akuta stödet:

  • Skatteåterbäring baserad på redovisade intäkter enligt momsredovisningen från taxiverksamhet under det föregående kalenderåret. Stödet ska inte vara ett lån med ränta, vilket få taxiföretag i nuvarande läge kan utnyttja, utan en direkt skatteåterbäring kopplad till tidigare skatteinbetalning.
  • Taxinäringen ges tillgång till regeringens hyresstöd för särskilt utsatta branscher. Taxinäringen är mer utsatt än flera av de branscher som regeringen pekat ut i sitt hyresstöd. Taxinäringen bör retroaktivt får rätt till motsvarande stöd för sina hyreskostnader, såsom avgifter till beställningscentraler (BC) och leasingavgifter för bilar.
  • Ett direkt kontantstöd till taxiföretag med särskilt kraftiga minskningar i omsättningen.