Pressmeddelande: Chockhöj trängselskatten, befria taxi

Om regering och riksdag menar allvar med att trängselskatten ska reducera trafikens klimatpåverkan måste den snarast höjas så att det blir ekonomiskt svårsmält för flertalet att välja privatbilen. Därtill måste acceptabla alternativ till privatbilen gynnas, såsom taxi och övrig kollektivtrafik. Det säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.

Införandet av trängselskatt i Stockholm i augusti 2007 syftade till att minska trängseln och förbättra miljön genom bland annat mindre kvävedioxidutsläpp och buller. Sedan dess har trängselskattens ursprungliga syfte omtolkats – från styrmedel för bättre miljö till kollekthåv för pengar till ny infrastruktur. Detta är ett misslyckande som tydligt manifesteras i den kraftigt ökande nybilsförsäljningen. Enligt Bil Sweden väntas den i år nå upp till fjolårets rekordnivå på runt 1000 per dag.

– Konsekvensen av att koppla trängselskatten till finansiering av infrastruktur visar att det finns en målkonflikt. Om privatbilismen minskar kraftigt kommer också intäktskällan att sina, vilket enligt detta synsätt är att betrakta som ett misslyckande. Därmed kan trängselskatten inte höjas rejält så länge som den är knuten till statens och kommunernas investeringsbehov, säger Claudio Skubla.

Vad som krävs är en genomgripande revision av synen på vad trängselskatten ska vara till för. Om regeringen menar allvar med att trängselskatten är till för att reducera trafikens miljö- och klimatpåverkan måste den snarast höja trängselskatten till en nivå där det blir ekonomiskt svårsmält för flertalet att välja privatbilen. Därtill måste acceptabla alternativ till privatbilen gynnas, såsom taxi och övrig kollektivtrafik.

– En vanlig invändning mot taxi är att prisnivån kan upplevas som hög. Men om taxiresan kan göras snabbare, billigare och mer pålitlig, vilket den blir med minskad trängsel, blir det tydligt att taxi är en självklar del av kollektivtrafiken. Om taxi dessutom befrias ifrån trängselskatten och släpps in fullt ut i kollektivkörfälten kan kollektivtrafiken bli ett attraktivt alternativ till privatbilen, säger Claudio Skubla.