Pressmeddelande: Innovativa taxitjänster ger mer kollektivtrafik för pengarna

Smartare upphandlingar av taxitjänster kan spara skattepengar och ge mer kollektivtrafik för pengarna. Det säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.

Mellan år 2007 och år 2015 har kostnaderna för kollektivtrafiken ökat med drygt 52 procent, medan resandet bara ökat med knappt 23 procent. Trots detta fortsätter regionala myndigheter att överdimensionera kollektivtrafiken med stora bussar som rullar mer eller mindre tomma på våra landsbygder. Även i storstadstrafik går bussarna alltför ofta nästan tomma utanför rusningstid.

– Det är inte samhällsekonomiskt vettigt och kommer att försvåra möjligheten att erbjuda kollektivtrafik i den omfattning som behövs för att nå de politiska miljömålen, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.

Idag är anropsstyrd kollektivtrafik med taxi en utmärkt tjänst att erbjuda i landsbygderna, där traditionella busslinjer inte bär sig. Att kollektivtrafiken är anropsstyrd betyder att resenärerna beställer en tur via telefon eller en app. Det innebär att turen går om någon vill åka med den och fordonet kan dessutom lättare anpassas till hur många resenärer som vill åka.

– Flera möjligheter finns att anpassa anropsstyrd kollektivtrafik såsom att korta körsträckan, tillfälligt hoppa över hållplatser där ingen vill åka eller hämta upp närmare bostaden. Nya områden kan försörjas med kollektivtrafik, fler hållplatser kan finnas och fler turer kan erbjudas, säger Claudio Skubla.

En kartläggning som Svenska Taxiförbundet låtit göra bland de landsting och regioner som har denna tjänst visar att resenärerna uppskattar den samtidigt som samhället sparar pengar när man undviker att de stora bussarna går halvtomma eller tomma. I t ex Arboga kommun minskade kostnaderna för kollektivtrafiken när busslinjerna byttes ut mot anropsstyrd kollektivtrafik med taxifordon, vissa månader med mer än 50 procent, samtidigt som resandet och kundnöjdheten ökade markant. I en rapport gjord av HUI Research år 2015 framgår att Kalmar läns anropsstyrda trafik är upp till dubbelt så effektiv som den traditionella kollektivtrafiken med buss. En buss kostar cirka 25 kronor per kilometer, medan en taxi kostar cirka 15 kronor per kilometer – och då enbart när någon efterfrågar tjänsten.

– De offentliga upphandlarna måste tänka och handla funktion istället för fordon. En ny syn på taxi som en smart lösning i kollektivtrafiken är den enda framkomliga vägen om vi ska kunna öka intresset för att resa med kollektivtrafiken i stad och landsbygder och därtill få mer kollektivtrafik för pengarna, säger Claudio Skubla.

FAKTA

Anropsstyrd kollektivtrafik med taxi kan användas för att:

  •  Utöka kollektivtrafiken i glesbebyggda områden dit det inte går någon kollektivtrafik.
  •  Ersätta bussar som går halvtomma eller tomma, inom vissa områden och/eller vissa tider på dygnet.
  •  Införa matartrafik till befintliga tåg- och stombusslinjer.
  •  Räta ut busslinjer som trafikerar snirkliga vägar och komplettera med matartrafik med små fordon.
  •  Temporärt skapa tillgänglighet till nybyggda områden tills tillräckligt resandeunderlag finns för linjebunden buss- eller tågtrafik.

Trafikverkets tidiga erfarenheter  Trafikverket (dåvarande Vägverket) sammanställde redan år 2010 sina erfarenheter av anropsstyrd trafik i en rapport (2010:7) och kom fram till följande slutsatser:

“Flera utredningar har påvisat fördelar med att i större omfattning använda anropsstyrd trafik som en del av den allmänna kollektivtrafiken, t ex som matartrafik till linjetrafiken eller för att ersätta dåligt utnyttjad linjetrafik. Andra har visat att anropsstyrda trafiklösningar har goda möjligheter att under vissa förutsättningar förbättra trafikutbud och service för resenärerna och sänka kostnaderna för samhället. Det kan exempelvis ske genom alternativ organisation av samordning, beställningsmottagning och upphandling. Trots det används allmän anropsstyrd trafik i mycket begränsad omfattning. Skälen till detta kan vara bristande tradition, begränsad kunskap om lösningarna, svårigheter att jämföra alternativa lösningar och att det av tradition är olika organisationer som ansvarar för tidtabellsbunden och anropsstyrd trafik.”