Pressmeddelande: Taxiutredningen bra men inte färdigtänkt

Idag överlämnar Svenska Taxiförbundet sitt yttrande om taxiutredningen till Regeringen. Förbundet anser att det finns många bra förslag och lösningar i de flesta frågor men att förslaget till samåkning inte når ända fram.

– Det är bra att utredaren lyfter fram principerna om sund konkurrens och goda möjligheter till skattekontroll.  Vi välkomnar att det inte längre ska vara möjligt att få dispens från kravet på kassaregister i taxibilar, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör i Svenska Taxiförbundet.

Kombinationen av obligatoriskt kassaregister med det kommande kravet på automatisk tömning och sparande av uppgifter tillgängliga för Skatteverket kommer att gynna de företag som följer regelverket.

Förbundet stöder även förslaget om att ett taxifordon ska få vara utrustat med en särskild kontrollanordning, knuten till fordonet genom fysisk eller elektronisk plombering istället för taxameter.

– Ett teknikneutralt regelverk främjar nya innovativa och digitala lösningar inom taxibranschen, vilket vi på Förbundet ser positivt på eftersom det gynnar en fortsatt sund taxinäring.

Utredningen presenterar dock inte några tydliga tekniska beskrivningar och andra hänvisningar om hur kontrollanordningen ska utformas. Dessa centrala och viktiga frågor överlämnas istället till föreskrivande myndigheter.

Förbundet välkomnar också en tydligare uppdelning mellan samåkning och taxitrafik men anser att frågan om samåkning måste utredas mer.

– Samåkning är bra ur ett samhällsperspektiv eftersom det kan bidra till miljövänligare, effektivare och billigare transporter, men vi anser att utredningen har presenterat regler för samåkning som är alldeles för otydliga. Dessa leder till att Polisens möjligheter att kontrollera och bevisa skattefusk försvåras kraftigt, säger Claudio Skubla och fortsätter,

– Digitala plattformar är bra då de öppnar upp nya möjligheter till samåkning, men det är anmärkningsvärt att utredningen inte presenterar hur dessa digitala plattformar ska regleras på ett tydligare sätt.

Sammanfattning på Svenska Taxiförbundets inställning till Taxiutredningen (SOU 2016:86)

  • Förbundet stöder förslaget om att möjligheten till taxameterdispens tas bort.
  • Förbundet stöder förslaget om införande av en ny form av taxitrafik.
  • Förbundet invänder mot förslaget om hur samåkning ska gynnas.

Bakgrund

Förbundet har under lång tid arbetat för att få till en konkurrens på lika villkor. Av det skälet har vi på senare tid invänt mot vissa digitaliserade taxibeställningstjänster som har lanserats och som har möjliggjort ett skatteundandragande av ej tidigare skådat slag.

Den 1 januari 2017 trädde lagen om obligatorisk tömning och sparande av uppgifter ur taxametrar i redovisningscentraler i kraft(SFS 2014:1020).

Taxiföretag är från och med den 1 maj 2017 skyldiga att överföra taxameteruppgifter till så kallade redovisningscentraler som i sin tur ska vara skyldiga att lämna ut uppgifterna till Skatteverket.

Lagen ger Skatteverket och övriga myndigheter ett verktyg för revision och kontroller av samtliga företag.

Eftersom alla taxiföretag i branschen måste följa den nya lagen så kommer spelplanen för de olika aktörerna på taximarknaden utjämnas och konkurrens som bygger på skattefusk motverkas.