Remissyttrande om ett nationellt biljettsystem

Nationellt biljettsystem
Svenska Taxiförbundet är positivt till inriktningen i utredningen och välkomnar utvecklingen med ett nationellt biljettsystem.

Svenska Taxiförbundet är positivt till inriktningen i utredningen om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige. Förbundet ställer sig dock frågande till varför inte fler typer av tjänster föreslås ingå i biljettsystemet.

Utredningen föreslår att resenärer ska kunna resa med samma färdbevis oavsett var i landet som resan sker. Staten ska tillhandahålla en nationell digital infrastruktur som hanterar biljetter och den ekonomiska avräkning mellan företag som ingår i systemet. Därtill vill utredningen främja innovation genom att biljetterna ska finnas tillgängliga för tredje part som vill sälja mobilitetstjänster,

Svenska Taxiförbundet är positivt till inriktningen i utredningen och välkomnar utvecklingen med ett nationellt biljettsystem. Förbundet delar utredningens uppfattning att ett nationellt biljettsystem kan bidra till en överflyttning av persontrafik till klimatsmarta lösningar, varav taxi kan vara ett av alternativen för förbättrad miljövänlig mobilitet för resenärerna. Förbundet ställer sig därför frågande till varför inte fler typer av tjänster föreslås ingå i biljettsystemet.

Svenska Taxiförbundet föreslår följande ändringar:

  • Begreppet kollektivtrafik måste breddas och kollektivtrafiklagen skrivas om till att också innefatta taxi. Taxi är en del av kollektivtrafiken, dels i form av den särskilda kollektivtrafiken men även inom ramen för den allmänna kollektivtrafiken i form av anropsstyrd kollektivtrafik.
  • Biljettsystemet behöver redan från början vara öppet för alla aktörer, sett ur kollektivtrafiken i en bred bemärkelse. Utredningen vill ”skapa en infrastruktur för mobilitetstjänster som förenklar för operatörer att erbjuda resenärer attraktiva mobilitetstjänster” men tar inte höjd för detta i sina förslag.
  • Systemet behöver redan från början omfatta andra former av mobilitetstjänster, som taxi, än de som utgör kollektivtrafik enligt lagens nuvarande definition. Ett ökat resande med taxi, som kollektivtrafikens förlängda arm för ”the last mile” skulle ha en positiv effekt i samhällets strävan att uppnå en minskad privatbilism.

» Läs hela remissyttrandet över betänkande av utredningen om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige (pdf).