Så jobbar Svenska Taxiförbundet för att stötta medlemsföretagen

Coronavirusets snabba spridning i Sverige och dess stora påverkan på näringslivet har resulterat i att Svenska Taxiförbundets verksamhet på kort tid har fått läggas om. Här berättar förbundsdirektör Claudio Skubla om hur Förbundet jobbar för att stötta medlemsföretagen.

Hur jobbar Svenska Taxiförbundet för att stötta medlemsföretagen i coronakrisen?
– På vår hemsida har vi skapat en särskild sida där vi samlar all relevant information om coronakrisen och som vi dagligen uppdaterar. Vårt kansli jobbar intensivt för att hinna svara på allas frågor. Vår information på hemsidan, guiden om regeringens krispaket och listan med viktiga länkar är något som jag uppmanar alla våra medlemmar att ta del av.

För närvarande prioriterar vi en tätare dialog med medlemsföretagen och, trots små resurser, försöker vi hinna erbjuda lite mer hjälp till de medlemmar som behöver det. Något som uppskattas mycket av medlemsföretagen. Det är viktigt för oss att få kännedom om hur det ser ut i olika delar av landet och att få inblick olika medlemsföretags specifika situation och vad de anser behövs framåt, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet.

Hur ser samarbetet ut inom Svenska Taxiförbundet och med andra?
– Chris Heister, som är Svenska Taxiförbundets ordförande, liksom jag själv har en tät dialog med styrelsen. Flera gånger per vecka har vi avstämningar om situationen i branschen. Där hanterar vi frågor som är viktiga för hela sektorn.

I coronakrisens början kom mycket att handla om att få en överblick över situationen och förstå hur regeringen och Sverige skulle hantera och agera. Skulle vi hamna i ett läge som många andra länder och stänga ned samhället? För oss har fokus från dag ett varit att säkerställa en fungerande och stark taxinäring som behövs och kan utföra sitt viktiga samhällsuppdrag.

Vi har genom våra samtal med medlemsföretagen, myndigheter, departement och regeringen en god uppfattning om läget och vad som behövs för att komma ut ur krisen, och hur vi återstartar ekonomin i Sverige.

Frågan om kontantstöd till företagen har blivit än mer aktuellt. Vi ser hur företag tvingas dra ned på verksamheten eller helt lägga ned. Hur vissa orter lär stå utan samhällsviktig service som färdtjänst, sjukresor och skolskjuts.

Hur arbetar Svenska Taxiförbundet mot politikerna?
Regeringens och dess staber och riksdagsledamöterna är idag hårt uppvaktade av ett otal branschrepresentanter från svenskt näringsliv, inte minst av Svenska Taxiförbundet. Redan i början av Coronapandemin tog vi kontakt med infrastrukturminister Tomas Eneroth om taxinäringens utsatta läge. Regeringen presenterade sitt första krispaket relativt snabbt. Men regeringens åtgärder hittills är helt otillräckliga för taxinäringen. Vi har därför haft flera möten och samtal med ministern samt kontinuerlig kontakt med tjänstemän i Regeringskansliet, politiker i riksdagen och berörda myndigheter. Vårt budskap har varit mycket tydligt: Åtgärderna räcker inte. Fler åtgärder behövs, som riktas till taxinäringen och som ger snabb effekt.

Under de veckor som coronakrisen har pågått har vi hittills riktat sex skrivelser och två hemställan till finansministern och infrastrukturministern för att understryka våra krav och ge konkreta förslag på effektiva krisåtgärder. Vi har riktat skrivelser till samtliga Sveriges landshövdingar och till samtliga regioners kollektivtrafiknämnders presidier. Vårt kansli medverkar även veckovis i en samverkansgrupp, där myndigheter och branschorganisationer ingår, och koordinerar inspel gentemot myndigheter, departement och regeringen. Därtill har vi kontinuerlig kontakt med riksdagspartiernas ledamöter.

Vad vi kräver är stödåtgärder i form av riktiga pengar för att taxinäringen ska kunna överleva. När pandemin ebbar ut kommer taxibranschen att behövas minst lika mycket som förr. Då behövs seriösa, duktiga åkare. Svenska Taxiförbundet har därför riktat ett förslag till finansministern och infrastrukturministern om ett akut stöd på två miljarder kronor till taxinäringen. Regeringen har ännu inte svarat på det men min förväntan är att regeringen snart ska ändra ståndpunkt och ge taxibranschen det verkningsfulla stöd den behöver.

Vad är viktigast just nu?
– Vi måste fortfarande följa myndigheternas rekommendationer och hjälpa varandra. Som bransch och medlem i Svenska Taxiförbundet har vi tillsammans en stark röst ihop. Taxi behövs även efter krisen.

Det är fortsättningsvis viktigt att vi trycker på regeringen och oppositionen för fler och bättre riktade åtgärder specifikt till taxibranschen, utan en massa krångel. Stödpaketen måste på plats och det måste också gå fort.

Kontantstöd är helt avgörande för om taxibranschen ska överleva och om taxi ska finns kvar efter coronakrisen. Gör regeringen inget nu riskerar många orter att stå utan viktig samhällsservice runt om i Sverige. De äldre kommer sakna sin färdtjänst och isoleras hemma, sjuktransporter kommer försvinna och de sjuka ha svårt att ta sig till vården. Alla barn och Sveriges framtid kommer stå utan sin viktiga skolskjuts, säger Claudio Skubla.

Läs Svenska Taxiförbundets hemställan till regeringen om hur ett kontantstöd till taxibranschen bör se ut.