Svenska Taxiförbundet uppmärksammar fel i Taxiindex

Svenska Taxiförbundet uppmärksammade nyligen att SCB:s Taxiindex för januari 2022 var baserad på felaktiga uppgifter. Efter kontakt med SCB erkände SCB att de gjort ett misstag och arbetar nu med att så fort som möjligt få fram ett nytt korrekt Taxiindex för januari månad. Svenska Taxiförbundet kommer att återkomma med information så snart det är klart.

I Taxiindex för januari månad 2022 gör SCB en betydande nedjustering av indexet beroende på vad SCB kallar ett ”internt handhavandefel”.

Denna nedjustering riskerar att leda till negativa ekonomiska konsekvenser för taxiföretagen.

Svenska Taxiförbundet har anlitat SCB i över 30 år för att SCB ska samla in kostnadsinformation för att med detta som underlag beräkna och sammanställa ett index vilket kan användas i upphandlingsavtal gällande samhällsbetalda transporter som skolskjuts, färdtjänst och sjukresor.

SCB är ansvarig för en korrekt hantering av gällande Taxiindex. Svenska Taxiförbundet är inte involverade i framräknandet av Taxiindex. SCB:s olyckliga misstag kommer nu i ett svårt läge då taxibranschen är mitt uppe i diskussioner med regioner och kommuner om bränsleprisernas utveckling och möjligheter till prisjusteringar i avtalen.

Vid ett möte mellan Svenska Taxiförbundet och SCB den 16 mars beklagade SCB det inträffade. SCB kommer därför nu skyndsamt att prioritera framtagandet av en ny korrekt dokumentation.

Svenska Taxiförbundet vill understryka att klargörandet om hur SCB hanterat detta har prioritet i indexdiskussionerna. När korrekta siffror för januari 2022 tagits fram bör en diskussion föras om hur Taxiindex kan justeras i framtiden med hänsyn till kostnadsstruktur och detaljer såsom t.ex rullkostnader.

Svenska Taxiförbundet återkommer snarast med information i frågan.