Taxameterdispens – snedvriden konkurrens

Regeringen har i en promemoria föreslagit ett tillfälligt återinförande av dispens från taxameterkravet. — Förslaget bidrar till en fortsatt snedvriden konkurrens och försämrad skattekontroll i taxibranschen, säger Claudio Skubla på Svenska Taxiförbundet.

Regeringens förslag om Tillfälligt återinförande av taxameterdispens innebär ändringar i taxitrafikförordningen, så att Transportstyrelsen kan medge att fordon kan användas i taxitrafik även om det inte är försett med vare sig taxameterutrustning eller särskild utrustning för taxifordon.

— Vi ser genom detta en klar risk för att olaglig taxiverksamhet inte kommer att gå att kontrollera på ett tillfredsställande sätt, säger Claudio Skubla, förbundsdirektör Svenska Taxiförbundet.

 En sund konkurrens på lika villkor

Taxiverksamhet i Sverige ska bedrivas i enlighet med gällande lagar och regler. Den nu föreslagna möjligheten till dispens innebär att olaglig eller osund verksamhet kan fortsätta eller till och med öka under covid-19-pandemin. Ett undantag från kravet på taxameterutrustning och en återinförd dispensmöjlighet, om än tillfällig, för detta kontrollverktyg (taxametern) är fel väg att gå.

— Under de år som taxameterdispensen har funnits har det bidragit till en snedvridning av konkurrensen och försämrat skattekontrollmöjligheten i taxibranschen, säger Claudio Skubla.

Merparten av taxiföretagen har kostnader för taxameterutrustning, medan ett fåtal hittills har kunnat få undantag och därmed minskade kostnader, vilket är en konkurrensfördel vid upphandlingar av samhällstransporter, som färdtjänst och skolskjuts. Om möjlighet till dispens från taxameterkravet återinförs, om än med en restriktiv tillämpning, gynnas därmed ett fåtal aktörer på bekostnad av den stora merpart taxiföretag som är ålagda att uppfylla taxameterkravet och som därmed har denna kostnad.

— Att inte registrera fordonets totala körsträcka öppnar dessutom för fusk, det vill säga att fordonet kan användas för fler betalda körningar än vad beställningscentralen känner till. Detta är ingen ny erfarenhet för vare sig myndigheterna eller taxinäringen och förklarar varför taxameterkravet tillkommit, säger Claudio Skubla.

Lösning finns samtidigt som man upprätthåller skattekontrollmöjligheten

Det finns andra åtgärder regeringen kan välja för att stödja taxibranschen under den pågående covid-19-pandemin som påverkat taxibranschen hårt.

En möjlighet är att införa stödåtgärder för inköp av taxameterutrustning, där stödet skulle kunna återbetalas (helt eller delvis beroende på om det är en stödåtgärd eller lån) efter en ett-årsperiod. På så sätt skulle stödåtgärden omfatta samma tidsperiod som regeringen nu föreslår för en tillfällig dispensmöjlighet, ett år, men tidsperioden skulle rikta in sig på stöd för inköp av den avsedda utrustningen istället för ett medgivande till fortsatt dispens från kravet på avsedd utrustning.

— Att rikta ett stöd till företag för att installera taxameter är inte heller det rättvist, men en bättre åtgärd. Det stärker en sund bransch på lika villkor och möjliggör en effektivare skattekontroll av hela taxinäringen, säger Claudio Skubla.

» Läs hela remissvaret: Tillfälligt återinförande av taxameterdispens, I2020/00933/TM (pdf).