Förbundet medverkar i översyn av taxiindex – det måste bli rätt

Statistikmyndigheten SCB producerar Taxi-index för anropsstyrd trafik kvartalsvis sedan 2016. Uppdraget finansieras av kunder som till största delen utgörs av prenumeranter.

Förbundet informerade i medlemsbrev 16 mars om att Statistiska Centralbyrån gjort ett “internt handhavandefel” vilket fått SCB att göra en betydande nedjustering med cirka åtta procent av “Taxiindex” för januari månad. Vid ett möte med SCB krävde förbundet att SCB skyndsamt skulle vidta åtgärder och redogöra för hur beräkningsfelet kunde uppstå.

SCB har skickat en felrapport till taxiföretag och offentliga upphandlare. Korrigeringen berörde de publicerade indextalen för oktober 2021 och januari 2022.

I SCB:s material (bifogas) säger enhetschefen Per Andreasson att “felet uppstod på grund av en manuell hantering av en formel”. Förbundet har – tack vare insatser från engagerade medlemmar – informerat SCB om de problem taxiföretagen kan drabbas av p g a det fel som begåtts. Det handlar om såväl ekonomiska som praktiska problem. SCB utlovar nu en bättre kontroll av arbetsrutinerna när index tas fram.

Vid sidan av det akuta handhavandefelet har en översyn av Taxiindex påbörjats där Svenska Taxiförbundet deltar med en referensgrupp. För SCB:s del är det betydelsefullt att säkerställa den vetenskapliga metoden för att producera Taxiindex. Översynen är därför långsiktig.

Förbundet har en dialog med Regionernas branschorganisation Svensk Kollektivtrafik som är mycket väl medvetna om problematiken med bränslepriserna och justeringen av Taxiindex. Förbundet återkommer inom kort med mer information om detta.

Eventuella frågor om det fel som uppstått besvaras bäst av SCB:s handläggare Jonas Jonsson (jonas.jonsson@scb.se) eller Stefan Pettersson (stefan.pettersson@scb.se).

Läs rapporten här