Tillfällig utökning av färdtjänstlagen

Svenska Taxiförbundet vill med denna hemställan föreslå regeringen en tillfällig utökning av färdtjänstlagen samt en nationell rekommendation för ensamåkning med färdtjänst och vid sjukresor, motsvarande förslagen i SKR:s hemställan till infrastrukturminister Tomas Eneroth, daterat den 25 mars 2020.

Svenska Taxiförbundet förordar två förslag till lösningar i syfte att säkerställa en god trafikförsörjning med samhällsbetalda resor till samhällsviktiga verksamheter och samtidigt minimera smittspridningen av coronaviruset. Förslagen innebär att den tillgängliga taxikapaciteten i Sverige nyttjas för ändamålet.

  1. Utöka lagen om färdtjänst tillfälligt till att inkludera möjlighet till tillstånd för resor till samhällsviktiga arbeten

Svenska Taxiförbundet hemställer att lagen om färdtjänst tillfälligt utökas till att även gälla för personer med samhällsviktiga arbeten. Staten ingår en överenskommelse med regioner och kommuner om kompensation för de merkostnader detta innebär.

Taxiresandet i Sverige har till följd av coronaviruset minskat drastiskt. Minskningen av taxiresor beror till stor del på att resor med färdtjänst, sjukresor och även skolskjuts inte utförs. Genom att utöka färdtjänstlagens omfattning ges möjlighet att använda de i nuläget lediga, redan upphandlade, resurserna med framför allt taxi på annat sätt för samhällsviktiga ändamål. Personer med samhällsviktiga arbeten kan på så sätt erbjudas möjlighet att resa på ett säkrare sätt, samt att taxibranschen ges förutsättningar att upprätthålla dess samhällsviktiga verksamhet. Svenska taxiförbundet föreslår att lagstiftningen endast blir möjliggörande, inte tvingande, för kommuner och regioner, samt tidsbegränsad. Detta eftersom frågan inte kan beredas på normalt sätt.

För att denna lösning ska kunna genomföras behöver samhällsviktiga arbeten definieras, så att ansökningsförfarandet för färdtjänsttillstånd blir så enkelt som möjligt och att handläggningen av tillstånd inte blir en orimlig administrativ börda. Det arbete som MSB nu genomför för att definiera samhällsviktig verksamhet är en naturlig utgångspunkt. Resor till samhällsviktiga arbeten till följd av denna lösning bör ske enligt nolltaxa för resenären. De merkostnader som denna lösning medför bör falla in under de extraordinära kostnader som kommuner och regioner ska kompenseras för.

  1. Rekommendera ensamåkning med färdtjänst och vid sjukresa

Svenska Taxiförbundet hemställer regeringen att ingå en överenskommelse med regioner och kommuner om att rekommendera ensamåkning i resor med färdtjänst och sjukresor. De merkostnader som följer av detta bör falla in under de extraordinära kostnader som kommuner och regioner ska kompenseras för.

På flera håll i landet har restriktioner kring samåkning redan införts i taxi- och specialfordon som kör färdtjänst och sjukresor, t.ex. i region Stockholm och Kronoberg. Detta innebär att ensamåkning ordnas i första hand för att minimera smittspridning. Svenska Taxiförbundet vill understryka SKR:s förslag att enas om en nationell rekommendation kring detta med tillägg att en prioritering av resor bör göras. Högst prioritet bör ges sjukresor för livsuppehållande, nödvändig och bestående vård, därefter färdtjänst och sedan övriga resor med färdtjänst av icke nödvändig karaktär.

PDF: Hemställan om tillfällig utökning av färdtjänstlagen samt om ensamåkning med färdtjänst och vid sjukresor