Remissyttrande över promemorian omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Svenska Taxiförbundet ställer sig positivt till regeringens initiativ att rikta ett omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare. Dock är stödet i sin nuvarande utformning inte tillräckligt för att stötta företag i branscher med låga rörelsemarginaler och hög omsättning, såsom taxibranschen.

Förslaget innebär att stöd kan lämnas under tre olika stödperioder. Den första stödperioden är mars och april 2020, den andra stödperioden är maj 2020 och den tredje stödperioden är juni och juli 2020. Stödperiodens motsvarande månad eller månader 2019 utgör stödperiodens referensperiod.

Taxibranschen består av små tjänsteproducerande företag, vars vara/tjänst produceras i samma stund som den säljs/konsumeras. En utebliven körning är därmed en förlorad intäkt för alltid. Företagen har inga lager, och kan inte återhämta den uteblivna försäljningen vid ett senare tillfälle. Förbundet anser att det är positivt att regeringen har tagit fram ett särskilt omsättningsstöd för enskilda näringsidkare. Dock är stödet i sin nuvarande utformning inte tillräckligt för att stötta företag i branscher med låga rörelsemarginaler och hög omsättning, såsom taxibranschen.

Vad gäller promemorians förslag, avvisar Svenska Taxiförbundet det höjda kravet på omsättningstapp. 30 procent, det vill säga samma nivå som gällt för mars-april, bör gälla även för de övriga månaderna. Den ekonomiska krisen inom taxibranschen var inte över i augusti. Förbundet anser att stödet ska förlängas året ut till sista december 2020 och att det föreslagna taket om 24 000 kronor per månad ska höjas kraftigt.

Svenska Taxiförbundet anser att det finns brister i utformningen av omsättningsstödet och föreslår följande ändringar:

  • Stödet behöver omfatta fler månader och taket behöver höjas kraftigt. Detta eftersom den ekonomiska krisen av covid-19-pandemin inom taxibranschen inte var över i augusti.
  • Stöd bör ges för 90 procent istället för 75 procent av det procentuella omsättningstappet och därtill måste onödig administration för företagen arbetas bort i förslaget.
  • Stödet måste kunna sökas av fler. Nystartade företag ska kunna söka omsättningsstöd till enskilda näringsidkare.

» Läs hela remissyttrandet över promemorian omsättningsstöd till enskilda näringsidkare (pdf).